Förslag, synpunkter och klagomål från omsorgstagare och anhöriga

När det inte blir som omsorgstagare eller närstående hade tänkt sig – då är det viktigt att vi är lyhörda för vad de har att säga.

Deras förslag och synpunkter kan hjälpa oss att utveckla och förbättra verksamheten. Deras klagomål kan vara just det som behövs för att fel och brister skall rättas till.

Omsorgstagare och närstående är ofta i en beroendeställning till förvaltningen och dess personal. Inom vård och omsorg är det därför särskilt viktigt att vi har en öppen och generös attityd till dem som vi är till för.

En folder, "Tyck till"  är framtagen för att uppmuntra och underlätta för omsorgstagare och närstående att komma med synpunkter, förbättringsförslag och klagomål.

Information om hur den enskilde kan göra för att lämna in en synpunkt till kommunen, IVO eller Patientnämnden Länk till annan webbplats..

Webbtjänst för klagomål eller synpunkter Länk till annan webbplats.

Stöd för att fylla i klagomål eller synpunkter

 • Det är synpunktslämnarens uppgifter som ska registreras på startsidan. Tänk på att synpunktslämnaren alltid kan välja att vara anonym men att vi då inte har möjlighet att återkoppla. Skriv i så fall ”anonym” under Namn och markera ”Ingen återkoppling. ​
 • Om synpunkten rör en specifik enhet/del av enhet - fyll i den i fältet ”eventuell organisation. ​
 • För att göra det lättare att utreda synpunkten är det bra om beskrivningen av synpunkten innehåller *en kortfattad beskrivning av vad som hänt * vilka konsekvenser händelsen ev. har fått och *när och var händelsen inträffade. ”

Den som tar emot synpunkten ansvarar för att

 • ta hand om synpunkten snabbt, ställa till rätta direkt om möjligt, förklara och be om ursäkt då det är befogat
 • be om tillåtelse att registera synpunkten i avvikelsesystemet och fråga om återkopppling önskas
 • registrera synpunkten i avvikelsesystemet, och lägga en bevakning till berörda. Ansvarig chef ska alltid ha bevakning

Enhetschefens ansvarar för att

 • personalen har kunskaper om omsorgsförvaltningens rutiner för synpunktshantering
 • foldern "Tyck till!" finns tillgänglig för omsorgstagare och närstående
 • Informera omsorgstagare och närstående om att det finns möjlighet att lämna synpunkter, och beskriva hur man gör
 • kontakt tas med dem som uppgett att de vill bli kontaktade
 • synpunkter som inkommit gås igenom tillsammans med personalen
 • åtgärder vidtas
 • avsluta registreringen av synpunkten, analys, åtgärd och uppföljning i avvikelsesystemet 
 • ge återkoppling till den som har lämnat in synpunkten
 • dokumentera sådant som kan anses vara "händelser av vikt", t.e.x allvarliga klagomål eller synpunkter på insatser som rör den enskilde i  den sociala journalen

Förslag på frågor att diskutera på arbetsplatsen

 • Vet omsorgstagare och närstående om att det inte bara är tillåtet, utan också önskvärt att synpunkter blir kända?
 • Hur tar vi idag till vara synpunkter från omsorgstagare och närstående?
 • Hur uppmuntrar vi omsorgstagare och närstående att föra fram sina synpunkter?

Externa vårdgivare

Ibland får vi in synpunkter som rör externa vårdgivare. De synpunkterna registreras i avvikelsesystemet och bevakning skickas till Utredningsgruppen för vidarebefordran. Om synpunkten rör hälso- och sjukvård ska bevakning gå till MAS.

Synpunkt som inte kan kopplas till en enskild omsorgstagare

Alla synpunkter går inte att koppla till enskilda omsorgstagare. De kan röra tex. lokaler, anhörigträffar, matens kvalité mm. De synpunkterna registreras genom att den som registrerar istället för personnummer väljer ordet Synpunkt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022