Demensuppföljning

En demensuppföljning sker normalt 6-12 månader efter att demenssjuksköterskan gjort sitt första besök efter remiss hos patienten. Ansvaret för att uppföljningen blir utförd ligger på patientansvarig sjuksköterska på respektive område.

Demenssjuksköterskan gör sitt konsultativa uppdrag efter remiss hos en patient. Utifrån detta möte bedöms en tid för en uppföljning. Normalt sätt planeras en uppföljning in 6-12 månader efter det första besöket.

Undantag finns och ibland sker det ingen direkt överrapportering till patientansvarig sjuksköterska, demenssjuksköterskan gör då även uppföljningen och det kan även vara så att det tar några år innan en överrapportering i form av uppföljningsbesök hamnar hos patientansvarig sjuksköterska. Det kan däremot även gå till på följande vis att det sker en direkt överrapportering efter det första besöket och med omedelbara åtgärder.

Det finns lite förberedelser innan man gör en demensuppföljning. Mycket kan ha hänt mellan tiden att demenssjuksköterskan gjorde sitt besök och till att patientansvarig sjuksköterska ska göra en uppföljning.


När patientansvarig sjuksköterska gör sin demensuppföljning

  • Kolla upp om patienten har valt HV/HSV av privat aktör innan man ringer och bokar/tar kontakt med patienten och anhöriga. Har patienten valt privat aktör så ligger även uppföljningsansvaret hos denne.
  • Viktigt att alltid ringa/ta kontakt med patient och anhöriga för att boka ett besök
  • Ta information om vad som kan vara viktigt att ta upp vid besöket. T ex avlösning, hemtjänstinsatser, hemsjukvårdsinsatser, dagverksamhet.
  • Under besöket kan det bli motiverande samtal till att t ex ansöka om dagverksamhet eller hemtjänstinsatser.
  • Tänk på att patienter med kognitiv sjukdom/demens och anhöriga kan ha det ansträngt och behöver en hjälpande hand som kan navigera vilken och var hjälp finns att få.
  • Det kan självklart även vara så att patienten har det bra och att allt fungerar hemma i nuläget, vilket betyder att ett besök inte per automatik behöver göras. Men det viktigaste i den här situationen är att göra en planering för när nästa uppföljning ska ske.
  • Det ska ske en uppföljning kontinuerligt var 6-12 månad för patienter med kognitiv sjukdom/demens.
  • Glöm inte att dokumentera i journalen.


Checklista , 177.2 kB. vid demensuppföljning är ett bra dokument att använda vid besöket.

Det finns även en mall , 802.5 kB. som kan underlätta när man ska dokumentera i Cambio cosmic.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2022