Förskrivare

Hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och ansvar enligt SOSFS 2008:1

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hanteramedicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystemska ha kunskap om

 1. produkternas funktion,
 2. riskerna vid användningen av produkterna på patienter,
 3. hanteringen av produkterna, och
 4. vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas
 5. omfattning, när en negativ händelse har inträffat.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska kontrollera de medicintekniskaprodukterna innan de används på patienter. Kontrollen ska göras enligtde av tillverkaren givna instruktionerna, om sådana finns. Den som förskriver, utlämnar eller tillför en medicinteknisk produkttill en patient ska identifiera dennes behov och ansvara för attprodukten motsvarar behoven. I denna uppgift ska ingå att

 1. prova ut och anpassa produkten till patienten,
 2. samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna,utlämnade eller tillförda produkter,
 3. bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt,
 4. ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs,
 5. informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter,
 6. instruera och träna användaren,
 7. se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll, och
 8. följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan. 

Version: 2010-05-25
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019