Förvaltningschefens ansvar (verksamhetschefens ansvar)

Förvaltningschefens ansvar ska enligt SOSFS 2008:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., efter uppdrag från omsorgsnämnden, ansvara för att

  • Endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter,
  • Endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter,
  • De medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informationssystemen är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter,
  • Information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal,
  • Rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal, och
  • Medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras.

Förvaltningschefens ansvar ska enligt SOSFS 2008:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., efter uppdrag från omsorgsnämnden, göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att

  • vara utbildningsansvarig,
  • förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter,
  • ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter, och
  • vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt SOSFS 2008:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 6 kap. avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.

Förvaltningschefen ska även, efter uppdrag, utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra ovanstående uppgifter.

Version: 2009-03-17
Fastställd av: Avdelningschef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019