Grundutrustning i bostad med särskild service.

Hjälpmedel som vid behov ingår i enhetens grundutrustning.

För rådgivning och vid val av produkt, kontakta ansvarig arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. För inköp se Inköp av grundutrustning

Hjälpmedel vid matsituation

Exempel pet-emot-kant, antihalkduk, bestick.

Duschvagn

Ingår i enhetens grundutrustning. Anskaffas och används enbart efter bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Fallskyddsmatta

Det ska alltid finnas en fallskyddsmatta tillgänglig som grundutrustning. Se ordinationsanvisning.

Hygienhjälpmedel

På de enheter där hjälpmedlet används av flera omsorgstagare utgör hjälpmedlet grundutrustning.

Hjälpmedel för kroppspositionering

Positioneringskuddar och stödkilar ingår i enhetens grundutrustning, för stöd i liggande och sittande.

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Landstinget Kronoberg anvarar för dess hjälpmedel. Kontakta Landstingets hjälpmedelscentral tel: 0470-58 86 60, vid behov av bedömning och utprovning av hjälpmedel. Eftersom det är aktuella hjälpmedels är landstingets ansvar, är det landstinget som beställer dessa hjälpmedel och har uppföljningsansvaret på dem.

Om landstingets hjälpmedelscentral inte kan tillgodose omsorgstagarens behov, kontakta arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Rehabenheten, Omsorgsförvaltningen tel: 0470-430 50.

Hjälpmotor

Vid behov av hjälpmotor alternativt el-rullstol betraktas det som arbetstekniskt hjälpmedel, och köps in och bekostas av arbetsgivaren. Se rutin Hur enhetschef gör inköp.

Personlyft och taklyft

Mobil golvlyft och taklyft får inte användas utan bedömning är utförd av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Lyftsele som är lämplig att använda vid lyft från golv ingår i grundutrustningen.

Påkallandelarm

Ingår i enhetens grundutrustning. Anskaffas vid behov.

Säng

Om omsorgstagaren p.g.a. fysiska funktionshinder eller av omvårdnadsmässiga skäl, inte kan använda vanlig säng, ansvarar enheten för att det finns lämplig säng inklusive tillbehör. Vill omsorgstagaren inte använda erbjuden säng får denne bekosta eget alternativ.

Vid behov av inköp alt. hyra av säng kontakta kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten via e-post: hjalpmedelsverksamheten@vaxjo.se
Tillbehör kan vara stöd- och vändhandtag, lyftbåge, standardmadrasser samt låg grundmadrass vid användande av antidecubitusmadrass.

Övriga förflyttningshjälpmedel, till exempel:

  • Vårdbälte
  • M-band
  • Glidmatta
  • Glidlakan
  • Vridplatta

Medicinteknisk utrustning som ingår i enhetens grundutrustning

Om enheten behöver grundutrustning är det ansvarig sjuksköterska i samråd med enhetschef som köper in detta.

Version: 2014-03-14
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022