Inledning medicinteknisk handbok

Här finner du målsättning och uppdateringsrutiner för den Medicintekniska handboken.

Målsättning

Medicintekniska handboken ska genom gemensamma riktlinjer främja arbetet med medicintekniska produkter. Handboken ska kvalitetssäkra arbetet med medicintekniska produkter inom Växjö kommun och vara en tillgång för omsorgstagare och medarbetare.

Den kvalitetssäkrade vården uppnås genom riktlinjer som tydliggör ansvar, handhavande och hantering. Utgångspunkten för riktlinjerna är lagar och föreskrifter som rör medicintekniska produkter. Vägledande faktorer för kvalitetssäkring/utveckling är säkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och ekonomi.

Enligt Socialstyrelsen SOSFS 2005:12 är all verksamhet inom området Hälso- och sjukvård skyldiga att upprätta ändamålsenliga kvalitetssystem för egenkontroll av sin verksamhet. Växjö kommun har fattat beslut att kvalitetshandbok för medicintekniska produkter ska upprättas. 

Uppdatering

Uppdatering av Medicintekniska handboken görs då väsentliga förändringar sker i lag eller författning, i organisationen, i instruktioner eller i rutiner. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att uppdatering sker. Personer som utför uppdateringen ska ha kompetens inom de fackområden uppdateringen avser.

Medicintekniska produkter delas in i två grupper:

  • Hjälpmedel
  • Medicinteknisk utrustning

Versionsuppgifter för Medicintekniska handboken

Version: 2009-09-05
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: JG och MC
Jan Gräshag, medicintekniker
Maivor Carlsson, arbetsterapeut


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022