Analys

Analys

Rapporten ska ligga till grund för en strukturerad analys, som ska leda till åtgärder med mål att förhindra att avvikelsen inträffar igen och att risken för skada minimeras.

Analysen ska ge svar på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Varför har det hänt?
  • Hur förhindras en upprepning?

Val av analystyp

Var och en som får en bevakning på en avvikelse gör en bedömning av vilken typ av analys som de anser är lämplig. Analysen kan göras enskilt eller av flera tillsammans (samordnad analys)

Ansvarig chef avgör i samråd med övriga berörda vilken typ av analys som ska göras.

Enskild analys

Ibland behöver bara en person utföra analys av händelsen. Detta kallas för enskild analys.

Samordnad analys

Ibland finns det en vinst i att berörda professioner gör analysen tillsammans. Detta kallas samordnad analys. Den samordnade analysen kan äga rum på teamträffar, men det kan ibland också vara bra att sammankalla till ett eller flera särskilda möten med anledning av en avvikelse. Teamträffen är ett forum för att analysera en avvikelse i grupp.

Kvalitetsrådet är avsett att behandla avvikelser utifrån ett lärandeperspektiv. Det är inte avsett för analys av enskilda händelser, men är ett bra forum för att hantera och planera implementering av åtgärder som ska vidtas till följd av avvikelser eller att på ett övergripande plan diskutera hur enheten kan ta vara på erfarenheter på någon allvarlig avvikelse som inträffat på någon annan enhet t.ex vid Lex Sarah eller Lex Maria.

Ansvarig chef ser till att en kallelse/meddelande går ut till de berörda när samordnad analys är aktuellt. Alla som är inblandade i analysen kan ta initiativ till en samordnad analys. Detta meddelas då ansvarig chef som sammankallar.

Var och en som deltar i den samordnade analysen ansvarar för att dokumentation sker utifrån sitt eget yrkesansvar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019