Lex Maria - anmälan till till Inspektionen för vård och omsorg - IVO

Bakgrund

All hälso- och sjukvårdspersonal har enligt patientsäkerhetslagen 3 kap.5 §, skyldighet att rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS som ansvarar för att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Inom Omsorgsförvaltningens verksamhet är det MAS som också är utsedd av nämnden att fullgöra anmälningsskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg IVO. Detta gäller också hos de externa utförare där enligt avtal kommunens MAS har ansvar.

Vad ska rapporteras till medicinsk ansvarig sjuksköterska -MAS?

Sådana avvikelser eller risker för avvikelser, som kan bli föremål för anmälan till IVO, ska snarast möjligt rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Anmälningsskyldighet till IVO föreligger när det gäller allvarliga skador, sjukdomar eller risker som inte ligger inom ramen för vad som skulle kunnat förutses eller utgör en normal risk i samband med vård, behandling eller undersökning.

Med allvarlig avses främst att det inträffade medfört eller kunde ha medfört att patienten avlidit eller åsamkats livshotande tillstånd, svår kroppsskada, svår sjukdom eller väsentlig funktionsnedsättning.

Även andra tillstånd får betraktas som allvarliga om de påverkat patientens livsföring för längre eller kortare tid. Hit hör också en patients upplevelse av starkt obehag efter en avvikelse.

Återkommande likartade avvikelser på en enhet som inte var för sig kan betraktas som allvarliga kan dock sammantagna betraktas som allvarliga.

Rapport ska alltid lämnas till medicinskt ansvarig sköterska om:

  • vårdtagare fallit och skadats allvarligt
  • självmord och självmordsförsök  
  • läkemedelsavvikelser som gäller insulin, blodförtunnande injektionsbehandling och läkemedelsplåster 
  • när en person har fått läkemedel som var avsedda för någon annan

Vårdrelaterade infektioner VRI dvs infektioner som uppkommit vid vård, behandling eller undersökning, och som inte utgör en normal risk, skall rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska om de varit orsak till att patienten avlidit, åsamkats livshotande tillstånd, väsentlig funktionsnedsättning, långvarig sjuklighet och/eller upplevelser av starkt obehag. Även vid påtagligt ökad frekvens av sådana infektioner eller om frekvensen ligger över förväntad normal frekvens ska rapportering ske till medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Om man är osäker på om en avvikelse ska rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska, skall denna kontaktas för konsultation.

Vad händer sedan?

När en avvikelse eller risk för avvikelse rapporterats till medicinskt ansvarig sjuksköterska görs en analys av händelsen. 

Analysen kan resultera i att åtgärder vidtas på lokal nivå och/eller att händelsen anmäls till IVO som ett Lex Maria-ärende. Sker anmälan till IVO skall information härom alltid lämnas till patienten och/eller till närstående/företrädare.

När ett ärende anmäls till IVO enligt Lex Maria innebär det att det är själva händelsen som anmäls, inte någon person.

Om IVO vid sin bedömning skulle komma fram till att personal inom hälso- och sjukvården, uppsåtligen eller av oaktsamhet, inte fullgjort skyldigheter enligt författningar som är av direkt betydelse för säkerheten i vården, kan dock styrelsen föra ärendet vidare till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. HSAN kan sedan besluta om disciplinpåföljder återkallelse av legitimation, eller prövotid för legitimationen.

Information om rapporteringsskyldigheten

De som är rapporteringsskyldiga ska informeras om sin skyldighet. Enhetschef/avdelningschef ansvarar för att informationen ges. Information ges i samband med anställning. Information ges också årligen till exempel i samband med arbetsplatsträff. Bildspel Öppnas i nytt fönster. lämpligt för information för medarbetare.

Mer information

Mer information om anmälningsskyldigheten enligt lex Maria finns att hämta i

föreskrifterna HSLF-FS 2017:40 och 2017:41 samt i Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021