Äldreomsorg särskilt boende

All personal bör ha god kännedom om mat, måltider och nutrition samt dess betydelse för omsorgstagarna. Som måltidsombud har man en betydelsefull roll inom dessa områden på arbetsplatsen. Måltidsombuden är länken mellan den enskilde, boendepersonal, sjuksköterska och dietist, i samarbete med enhetschef.

För att säkerställa kvalitetsarbetet kring mat, måltider och nutritionsfrågor skall det på varje avdelning finnas lämpligt antal måltidsombud. Det är en fördel om man är fler måltidsombud som kan hjälpas åt i uppdraget. Enhetschefen ansvarar för att utse ombuden. För att tydliggöra denna roll på arbetsplatsen använd detta formulär Länk till annan webbplats. i en överenskommelse mellan måltidsombud och chef.

Kvalitéer som ger mervärde hos våra måltidsombud är drivkraft och förmåga att utveckla och förbättra arbetssätt. Ambition att sätta omsorgstagarnas behov och önskemål i första rum. En vilja att utöka sin egen kunskap, samt dela med sig utav denna till kollegor. Fallenhet för god samverkan både inom och utom sin egen arbetsgrupp.

Arbetet kring mat och måltider bygger på modellen FAMM (Five Aspects Meal Model) Länk till annan webbplats. och livsmedelsverkets måltidsmodell Länk till annan webbplats.. Genom att fokusera på rummet, mötet och maten skapas ett helhetsintryck, med en målsättning att miljön och upplevelsen kring måltiden blir ett uppskattat inslag och en trevlig stund på dagen. Pusselbitarna i måltidsmodellen innefattar olika delar som är viktiga i arbetet med måltider och nutrition; maten skall vara god, säker, näringsriktig och hållbar. Måltiden skall vara trivsam och integrerad i arbetet på avdelningen, samt skall omsorgstagarna känna sig inkluderade och deras individuella behov uppmärksammas och tillgodoses.

Grundutbildning för måltidsombud

Alla måltidsombud ska gå en grundläggande webbaserad måltidsombudsutbildning som är utformad av dietist i omsorgsförvaltningen. Dietistverksamheten ansvarar för kontinuerlig fortbildning och fungerar som en stödfunktion dit man som måltidsombud kan vända sig för rådgivning.

Måltidsombudens roll innebär:

  • Måltidsombuden, liksom all annan vårdpersonal, ska i sitt arbete följa de riktlinjer för nutrition som gäller i omsorgsförvaltningen, och som finns beskrivna här i Nutritionshandboken
  • Att man håller sig uppdaterad inom området mat, måltider och nutrition, bl.a. genom information och material i Nutritionshandboken som uppdateras kontinuerligt
  • Att delge nyanställa information om riktlinjer och rutiner som återfinns i Nutritionshandboken
  • Att vara ett stöd och bollplank för kollegor i frågor som rör mat, måltider och nutrition
  • Att man deltar vid utbildnings- och informationstillfällen som anordnas av t.ex. dietistverksamheten
  • Att föra kunskap och material, som inhämtas vid exempelvis måltidsombudsträffar, vidare till övrig vårdpersonal
  • Ansvar för att genomföra olika uppgifter som delegeras av dietist, t.ex. olika mätningar på avdelningen, genomföra måltidsobservationer eller ingå i referensgrupp kring arbeten som berör mat, måltider och nutrition
  • Att man har ansvar att medverka i, och eventuellt driva, enhetens utvecklingsarbete inom området
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2020