Omsorg funktionsnedsättning

Rollen som måltidsombud inom omsorg funktionsnedsättning innebär nedanstående uppdrag och ansvar. För att tydliggöra denna roll på arbetsplatsen använd detta formulär , 36.8 kB. i en överenskommelse mellan måltidsombud och chef.

Förslag på måltidsombudets roll

Du som är måltidsombud har en betydelsefull roll i arbetet inom området mat, måltider och nutrition på din arbetsplats. Du är länken mellan den enskilde, boendepersonal, sjuksköterska och dietist, i samarbete med din chef. Det är en fördel om ni är två måltidsombud – då kan ni hjälpas åt i uppdraget.

Måltidsombudet medverkar i enhetens utvecklingsarbete inom området och är ett bollplank för arbetskamrater i dessa frågor, och håller sig uppdaterat inom området nutrition genom att delta i utbildningsaktiviteter och informationstillfällen.

Måltidsombudet ansvarar för att information inom området vidarebefordras till övrig vårdpersonal och att nyanställda får information om riktlinjer och rutiner via Nutritionshandboken. På teamträffar eller verksamhetsmöten ska det finnas en återkommande punkt kring mat och nutrition, där leder måltidsombudet dialogen tillsammans med chefen.

Dietisten inom omsorgsförvaltningen fungerar som en stödfunktion där du som måltidsombud kan vända dig för rådgivning. Det är dietisten som anordnar och ansvarar för måltidsombudets grundutbildning och kontinuerliga fortbildningar.

Måltidsombuden, liksom all annan vårdpersonal, ska i sitt arbete följa de riktlinjer för nutrition som gäller i omsorgsförvaltningen, och som finns beskrivna här i Nutritionshandboken.

Måltidsombudsträffar

Vid ett till två tillfällen under året bör måltidsombud bjudas in till ett gemensamt måltidsombudsmöte, dit allmän information och utbildningssatsningar förläggs.

Grundutbildning måltidsombud

För att måltidsombuden ska kunna utföra sitt uppdrag adekvat ska de ha genomgått en grundutbildning. Grundutbildningen är webbaserad, och finns uppdelad i sju avsnitt. Efter genomförd grundutbildning ska måltidsombud utföra ett webbaserat kunskapstest.

Du som måltidsombud ska

  • Genomföra grundutbildningen för måltidsombud med godkänt resultat.
  • Delta i fortbildningar som dietisten anordnar en till två gånger per år.
  • Vara uppdaterad gällande information och material som finns i Nutritionshandboken.
  • Vara ett stöd till kollegor i frågor som rör mat och nutrition och föra den kunskap och det material som fås vid dietistverksamhetens utbildningar och mailutskick vidare.

Du som måltidsombud rekommenderas även

  • Leda planeringen av matsedel och inköp för de måltider (huvudmål och mellanmål) som bereds/lagas i verksamheter med boendeabonnemang.
  • I förekommande fall ansvara för att egenkontrollen fungerar och är uppdaterad.
  • Arbeta med pedagogiken kring måltiderna.
  • Verka för en god måltidsmiljö utifrån brukarens förutsättningar och önskemål.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2019