Covid-19

Personer som insjuknar i Covid-19 har stor risk att utveckla undernäring. Sjukdomen ger flera symtom som direkt påverkar aptit och förmåga att äta och dricka. Inflammationspåslaget vid sjukdomen kan ge både ett kraftigt förhöjt energibehov och omfattande vävnadsnedbrytning, vilket kan pågå en längre tid efter tillfrisknandet. Detta medför att patienter med Covid-19-infektion kan få svårt att tillgodose sitt energi- och proteinbehov, vilket i sin tur leder till förlust av kroppsmassa, funktion och ork. För att vända denna negativa spiral krävs såväl akuta som rehabiliterande nutritionsinsatser under minst en månad efter tillfrisknandet.

Steg 1; kosttillägg

Alla patienter ska ordineras kosttillägg, motsvarande 400 kcal och 30 g protein per dag. Vid befintlig ordination från dietist i Region Kronoberg följs denna.

 1. Fortimel Compact fiber, 125 ml per flaska: (innehåller 300 kcal, 12 g protein, 13 g fett och 4,5 g fiber)
 2. Patienter med diabetes: Fresubin protein energy, 100 ml x 3 per dygn
 3. Om patienten har njursvikt eller medfödd metabol sjukdom ska patientansvarig dietist i Region Kronoberg kontaktas

Om mängden kosttillägg upplevs stor kan serveringarna exempelvis delas upp på 50 ml x 6 per dygn. Använd signeringslista eller ordinera i APPVA och dokumentera ordinationen i journalen.

Dokumentera ordinationen under sökordet Åtgärder Nutrition.

Steg 1; viktkontroll och mat- och vätskeregistrering

Snarast efter att diagnos ställts ska en aktuell kroppsvikt tas och sjuksköterska ska ordinera mat- och vätskeregistrering under tre efterföljande dygn. Genomförd mat- och vätskeregistrering följs upp dag fyra och bedöms i förhållande till beräknat behov av energi, protein och vätska;

 • Energibehov: 30 kcal/kg kroppsvikt (justera för övervikt)
 • Proteinbehov: 1,5 g/kg kroppsvikt (justera för övervikt)
 • Vätskebehov: 30 ml/kg kroppsvikt (om ej annan läkarordination)

Bedömning av mat- och vätskeregistrering (behöver mängden kosttillägg justeras?) och utförda beräkningar dokumenteras under sökord: Bedömning Kroppsfunktioner/strukturer » Nutrition/Matsmältning/Endokrina funktioner

Steg 2; måltider

Frukost, middag och kvällsmat kompletteras med två till tre energi- och proteintäta mellanmål varje dag. Följ mellanmålsmenyn i nutritionshandboken för att säkerställa proteinnivån och ordinera vid behov extra proteintäta mellanmål. Om kosttilläggen serveras i samband med måltid bör de intas efter uppätet mål och ska aldrig ersätta en måltid.

Steg 3; uppföljning dag sju och veckovis därefter

 • Viktkontroll ska göras dag sju och fortsättningsvis en gång/vecka under minst en månad efter tillfrisknandet från covid-19.
 • Ny mat- och vätskeregistrering ordineras dag sju och genomförs under tre efterföljande dygn. Bedöm intaget i förhållande till beräknat behov. Behöver mäng kosttillägg justeras? Behöver konsistens på mat och dryck anpassas till följd av ätsvårigheter?
 • Fortsatt uppföljning enligt rutin för rehabiliterande nutritionsinsatser efter Covid-19-infektion under minst en månad efter tillfriskande.

Vid utskrivning från kommunalt korttidsboende

Till särskild boende

Överrapportering till patientansvarig sjuksköterska på det särskilda boendet avseende aktuell nutritionsbehandling. Viktkontroll tas före utskrivning.

Till ordinärt boende med kommunal hemsjukvård

Överrapportering sker till patientansvarig sjuksköterska i hemsjukvården avseende aktuell nutritionsbehandling. Sjuksköterska på korttidsboende ska inför utskrivning kontakta patientansvarig dietist för förskrivning av kosttillägg i hemmet;

 1. Dietist på lasarettsrehab vid tidigare etablerad kontakt
 2. Dietist i primärvården om ingen tidigare dietistkontakt finns

Till ordinärt boende utan kommunal hemsjukvård

Sjuksköterska på korttidsboendet ska inför utskrivning kontakta patientansvarig dietist för förskrivning av kosttillägg i hemmet;

 1. Dietist på lasarettsrehab vid tidigare etablerad kontakt
 2. Dietist i primärvården om ingen tidigare dietistkontakt finns

Nutritionsbehandling vid diagnostiserad Covid-19 ordinärt boende

När sjuksköterska i kommunen får kännedom om en omsorgstagare eller patient i ordinärt boende som insjuknat i Covid-19 ska denna rekommenderas kosttillägg. Om patienten redan har en dietistkontakt i Region Kronoberg ska kontakt ske med den dietisten, annars kontaktas dietist i primärvården för vidare ordination och förskrivning.

Om patienten redan har kosttillägg på recept är det viktigt att uppmuntra patienten till att dricka ordinerad mängd. Observera att patient i ordinärt boende betalar en egenavgift för kosttilläggen som inte omfattas av högkostnadsskyddet, vilket patienten måste godkänna innan dietistkontakt tas.

Rutin för rehabiliterande nutritionsinsatser efter Covid-19-infektion , 175.9 kB.” är ett förtydligande till den komplettering med det kommunala perspektivet som gjorts av riktlinjen ”Rehabilitering/stöd efter Covid-19 i Region Kronoberg”. Rutinen baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården”, och har anpassats efter lokala förhållanden i Växjö kommun. Rutinen tar vid när insatserna i tidigare fastställda rutin för nutritionsbehandling vid covid-19 är påbörjade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok