Livsmedelshygien och egenkontroll

Livsmedelshantering vid tillagningskök, mottagningskök och avdelningskök omfattas av livsmedelslagstiftningen.

Undantag finns för gruppboende, där personal och vårdtagare under familjeliknande former hjälps åt att laga mat, om högst 10 personer deltar vid måltiderna. Hanteringen av livsmedel ska ske enligt livsmedelslagstiftningens regler. Köken skall stå under miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn och kontroll.

Livsmedelslagstiftningen

I princip är all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. De flesta reglerna om mat finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter. Regler som gäller området finns även i livsmedelslagen, livsmedelsverkets föreskrifter och i EU-beslut.

Livsmedelsverket, SLV, är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor. SLV utarbetar regler inom livsmedelsområdet och utövar kontroll enligt livsmedelslagen samt leder och samordnar livsmedelskontrollen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska genom tillsyn och förebyggande arbete se till att lagar och föreskrifter efterlevs.

Egenkontroll

Den som bedriver livsmedelsverksamhet (producerar, serverar, säljer) ansvarar för att maten är säker. I ansvaret ingår att beakta och kontrollera alla de moment som kan gå fel i verksamheten. Den ansvarige ska bygga upp kvalitetssystem och förfarande (egenkontrollsystem) för att förhindra att fel begås och när problem uppstår ska direkta åtgärder genomföras. Det är i första hand den som ansvarar för verksamheten som har ansvar att bedöma vad som är adekvat, lämpligt och ändamålsenligt för att verksamheten ska uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Enligt livsmedelslagstiftningen ska det för avdelningskök finnas ett dokumenterat system för egenkontroll. Systemet anpassas efter den egna verksamheten. Om boende och/eller anhörig förväntas delta i något steg av livsmedelshanteringen ska de betraktas som en personalgrupp och därmed ges utbildning i frågan i den omfattning som behövs.

Demenssjuka eller personer med psykiska funktionshinder kan inte alltid förväntas att under eget ansvar förstå och följa givna rutiner för god livsmedelshygien. Därför måste detta hanteras i egenkontrollsystemet i form av ändamålsenliga rutiner och instruktioner. Det bör finnas rutiner för vilka typer av arbetsuppgifter de får utföra, hur många som kan delta samtidigt och vilken personal som ansvarar för övervakningen.

Här finns ett förslag till egenkontrollprogram för avdelningskök , 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Matförgiftningar/magsjuka

I de allra flesta fall av matförgiftningar är det den mänskliga faktorn som är orsaken. Därför är det viktigt att känna till vilka hygieniska hälsofaror som är förknippade med livsmedelshanteringen i den verksamhet där man arbetar.

Bakterier och andra mikroorganismer finns naturligt överallt i vår omgivning, t ex i jord, på händer, i hår och även i våra livsmedel. Vissa mikroorganismer är sjukdomsframkallande, de flesta är ofarliga, men kan ändå förstöra livsmedel. En del mikroorganismer är däremot nyttiga och används t ex vid tillverkning av ost, filprodukter och vissa charkvaror.

Om livsmedel hanteras på ett felaktigt sätt kan vissa bakterier som finns i maten föröka sig och orsaka matförgiftning. Därför är det viktigt att smittspridning via maten förhindras.

Rutiner vid magsjuka

När det har skett ett utbrott av magsjuka eller om det finns misstanke om detta måste köket meddelas omedelbart.

Enligt livsmedelslagen ska endast kökspersonal vistas i köken. Det är speciellt viktigt att vårdpersonalen respekterar detta om en avdelning har drabbats av magsjuka.

Kök med matsal för de boende

Den/de som insjuknat intar sina måltider i sin lägenhet. Maten levereras antingen i engångsformar eller på engångstallrikar som köket tillhandahåller. Om det är önskvärt att den sjuke äter med ”riktiga bestick” hanteras detta hos den sjuke. Engångsmaterial och ev. matrester kastas på avdelningen. Varken mat eller material ska komma tillbaka till köket.

I matsalen/köket råder extra stor försiktighet genom att maten fylls på ofta i matsalen. All mat som har varit i matsalen kastas.

Kök med matleveranser till avdelningar

När köket har fått information om utbrott på en avdelning skickas all mat till denna i engångsmaterial. Engångsmaterial och ev. matrester kastas på avdelningen. Inga matrester eller engångsmaterial ska returneras till köket.

Vagnen ska återvända tom. I samband med returen utför kökspersonalen desinfektion av vagnen.

Vill du läsa mer?

Här kan du hämta "Äldrevård, livsmedel och vinterkräksjuka , 99.9 kB, öppnas i nytt fönster." från Socialstyrelsens artikelserie om mat för äldre i vård och omsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Nutritionshandbok