Förskrivningsrutiner i ordinärt boende

Förskrivning kan ske efter sjukhusvistelse eller efter remiss från distriktsläkare eller sjuksköterska i kommun.

Förskrivning när patienten har en etablerad kontakt:

Dietist i slutenvård eller primärvård förskriver kosttillägg och sondmat.

Slutenvården eller habiliteringen har ansvaret för sondmat.

I den gemensamma informationen för region och dess kommuner finns information om sortiment och beställningsrutiner. Gemensam information Region Kronoberg och kommunerna Kosttillägg och sondnäringar med tillbehör 2021. , 1.4 MB.

Förskrivning för ny patient:

Vid behov av kosttillägg skickar behandlande sjuksköterska i kommunen "Dietistremiss vid malnutrition" , 37.4 kB. till primärvårdens dietister. Remissen skickas via messenger i Cosmic eller till berörd enhet.

Förnyad förskrivning:

Vid receptförnyelse eller om patienten önskar förändra tidigare förskrivning kontaktas behandlande dietist direkt, alternativt primärvårdsdietist via funktionsbrevlåda.

Vid behov av att beställa nytt uttag

Aktivering av nytt uttag görs via OneMeds beställningsportal "Guide" behörig sjuksköterska, vårdtagaren eller behandlande dietist.

Beställning av sondmatstillbehör

Tillbehör och sprutor förskrivs av dietist i Region Kronoberg

PEG, knapp, gastorstomiport och matningsslangar beställs genom beställningsservice i Växjö

Utlåning av nutritionspump sker via MFT (Medicinsk Teknik i Växjö) se sep information i den gemensamma informationen.

Ryggsäck fårs via dietist på lasaretten eller via MFT i Växjö.

Infussionsställning till nutritionspump beställs, efter förskrivning (oftast av sköterska i kommunen) från HMC (Hjälpmedelscentralen) i Växjö.

Om den enskilde har börjat med sondnäring i samband med inläggning på lasarettet följer nutritionspumpen med från vårdavdelningen.

När en gastrostomi har lagts polikliniskt efter remiss från distriktsläkare är det distriktsläkarens ansvar att i samband med att remissen skrivs även beställa nutritionspump, aggregat och andra tillbehör.

Distriktsläkaren skriver remiss till dietist för ordination av sondnäring om hen inte har ordinerat

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022