Riskbedömning nutritionsproblem omsorg funktionsnedsättning

Syftet är att upptäcka undernäring, risk för undernäring samt andra nutritionsproblem i ett tidigt skede genom rutinmässig riskbedömning.

Riskbedömning med bedömningsinstrumentet SKL nutrition , 149 kB, öppnas i nytt fönster. initieras och utförs årligen av kontaktman i samband med upprättande och uppdatering av genomförandeplan. Riskbedömning kan också initieras av sjuksköterska vid behov.

Kontaktmannen dokumenterar riskbedömningen i hälso- och sjukvårdsjournalen (HSL), under sökordet riskbedömning SKL nutrition. Vid identifierad undernäring, risk för undernäring eller andra nutritionsproblem kontaktas sjuksköterska som påbörjar nutritionsutredning. Rutinen kring dokumentationen ska uppdateras.

I de fall omsorgstagaren inte har sin hälso- och sjukvård i kommunen ska sjuksköterska upprätta HSL- journal, dokumentera riskbedömningen och avsluta journalen. Om riskbedömningen gett utfall hänvisas omsorgstagaren till vårdcentralen och anteckning om detta görs i journalen.

Vilka ska erbjudas riskbedömning?

Alla omsorgstagare/patienter i bostad med särskild service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022