Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben. Det övergripande målet med Senior alert är att kunna förebygga skador och främja hälsan hos äldre som söker vård och omsorg i både kommun och region.

I Senior alert kan alla omsorgstagare som är 65 år eller äldre registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, trycksår, undernäring, munohälsa och blåsdysfunktion/inkontinens.

Förebyggande arbetssätt

Senior alert är ett verktyg med vilket vi kan utveckla det förebyggande arbetssättet, både i hemvårdsgruppen eller i det särskilda boendet och i teamet kring varje enskild individ. Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Regioner (SKRs) satsning ”Bättre liv för sjuka äldre Länk till annan webbplats.”.

Att kunna arbeta för att förebygga fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion/inkontinens är viktigt. Olika professioner inom vård och omsorg arbetar dagligen med dessa områden, och alla områdena har en stark koppling till varandra. Till exempel har en undernärd person lättare till att falla och att få en höftfraktur samt löper större risk att utveckla ett trycksår. Det förebyggande arbetssätt som Senior alert bygger på består av tre grundtankar som består av systematik, struktur och synliggörande av resultat.

Riskbedömning

Samtliga personer som bor i kommunens särskilda boenden eller har hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende erbjuds riskbedömning genom evidensbaserade instrument. För att bedöma risk för fall används Downtown Fall Risk Index Länk till annan webbplats. (DFRI) , för trycksår används Modifierad Nortonskala (Mod Norton) Länk till annan webbplats. , för undernäring används SKL-nutrition Länk till annan webbplats., för ohälsa i munnen används Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Länk till annan webbplats. och för blåsdysfunktion/inkontinens används Blåsdysfunktion Länk till annan webbplats.

Instrumenten går bra att använda även för de personer som väljer att inte registreras i Senior alert, då kan man i stället använda resultatet i det ordinarie hälso- och sjukvårdsarbetet.

Bakomliggande orsaker och förebyggande åtgärder

När riskbedömning har gjorts ska teamet kring den enskilde göra en bedömning av vilka bakomliggande orsaker som ger den förhöjda risken för exempelvis undernäring. Exempel på bakomliggande orsaker finns här i Nutritionshandboken under kapitlet Nutritionsvårdsprocessen eller i blanketten Bakomliggande orsaker Länk till annan webbplats. på Senior alerts webbplats.

Sedan planeras olika förebyggande evidensbaserade åtgärder, som också finns i Nutritionshandbokens kapitel om behandling av undernäring eller på riskbedömningsblanketten. Som stöd kan ”Vägledning för förebyggande åtgärder – nutrition” Länk till annan webbplats. från Senior alerts webbplats användas. I samband med att de förebyggande åtgärderna sätts in planeras också tid för utvärdering och uppföljning av åtgärderna.

Utvecklingsarbete

Senior alert är ett webbaserat register som är åtkomligt via inloggning på Internet. Data som matas in på personnivå sparas och kan sedan hämtas ut i olika typer av rapporter, som kan vara ett stöd för enhetschefen i hemvårdsgruppen eller på det särskilda boendet. Rapporter och statistik kan presenteras för personalgruppen i samband med arbetsplatsträff (APT), dels för att följa upp det förebyggande arbetet på enhetsnivå och dels för att planera kommande förbättringsområden.

Vill du veta mer om Senior alert kan du besöka webbplatsen senioralert.se Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok