Dysfagi/ tugg- och sväljsvårigheter

Dysfagi är ett samlingsnamn för tugg- och sväljsvårigheter, som kan bero på många olika orsaker.

Symtomen på dysfagi kan variera mycket, och det är många personer med dysfagi som inte får rätt diagnos. Det är väldigt viktigt att man får rätt hjälp för problem med dysfagi, då det kan vara livshotande att inte få möjlighet till rätt konsistens på mat och dryck.

Inom äldreomsorgen är dysfagi ett vanligt problem. Undersökningar visar att cirka 40 procent av personer över 70 år har någon form av sväljproblem som t ex kan bero på normalt minskad muskelmassa och minskad salivproduktion. Logoped Eva Sandin har gjort en studie om ätsvårigheter bland boende på sjukhem, som visar att 79-86 procent av de äldre hade dysfagi. 

Inom omsorg funktionsnedsättning är dysfagi också ett ganska vanligt förekommande ätproblem.

Vid dysfagi behöver maten och/eller drycken ofta ha en förändrad konsistens. Det kan handla om allt från att behöva hjälp med att skära upp köttet till att vara hjälpt av tjockflytande kost. Behovet av mat med förändrad konsistens kan vara permanent eller övergående. Orsaken bör alltid utredas så att omsorgstagaren får rätt konsistens på sin mat och därmed klarar av att äta den. 

Orsaker till dysfagi kan vara

 • Hög ålder
 • Minskad/förändrad salivsekretion
 • Sår och sveda i munnen
 • Lösa/onda tänder
 • Dåligt passande tandprotes
 • Försvagad muskulatur i mun, svalg, matstrupe
 • Förlångsammade nervimpulser
 • Stroke eller olika neurologiska muskelsjukdomar
 • Felaktig sittställning
 • Tumörer, sammanväxningar, skador eller andra hinder

Olika sorters dysfagi

 • Preoral dysfagi = problemet finns innan maten kommer till munhålan: svårt att föra maten från tallriken till munnen.
 • Oral dysfagi = problemet finns i munhålan: dreglar, spottar ut mat, mat ansamlas i kinderna, fel huvudställning
 • Faryngeal dysfagi = problemet finns i svalget: hostar, ”gurglig” röst efter måltid
 • Esofageal dysfagi = problemet finns i matstrupen: bråck på matstrupen - smärta, kräkningar, reflux

Sväljutredning för äldreomsorgen

Logoped från Region Kronoberg kan erbjuda hembesök till omsorgstagare där sväljsvårigheterna är orsakade av stroke. Vid sväljsvårigheter av annan orsak kan ansvarig läkare skriva remiss till logopedmottagningen på centrallasarettet i Växjö (CLV). Logopeden genomför en sväljutredning och ordinerar utifrån denna en lämplig konsistens på maten.
Mer om dysfagiscreening, utredning och åtgärder

Sväljutredning för omsorg funktionsnedsättning

Vid identifierad dysfagi skrivs remiss till logoped. Underlag för dysfagiscreening och remiss till logoped på Vuxenhabiliteringen:
Underlag för dysfagiscreeningär , 323.9 kB.

Om screening, utredning och åtgärder vid sväljsvårigheterär

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022