Riskbedömning

Det inledande steget i Nutritionsvårdsprocessen är riskbedömning, vilket är en metod för att identifiera personer som riskerar att bli undernärda eller redan är undernärda. Det är alltid lättare att förebygga undernäring än att behandla tillståndet i efterhand.

Risbedömningen visar om en omsorgstagares/patients näringstillstånd och bakomliggande orsaker behöver utredas vidare så att förebyggande åtgärder kan sättas in, i syfte att undvika att en risk utvecklas till undernäring. Det finns flera bedömningsinstrument framtagna för ändamålet och rutinen för riskbedömning i omsorgsförvaltningen är olika inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning.

Att förekomma undernäring

Det är viktigt att all personal inom omsorgsförvaltningen har kunskap om hur man kan upptäcka tidiga tecken hos omsorgstagare/patienter som på sikt kan leda till undernäring. Ofta är det omsorgspersonal eller anhöriga som uppmärksammar tidiga tecken eller nutritionsproblem hos den enskilde. Sådana fynd ska efter samtycke rapporteras till sjuksköterska och/eller biståndshandläggare och bör föranleda att en riskbedämning görs.

Exempel på tidiga tecken:

  • Ofrivillig viktnedgång
  • Ätsvårigheter såsom aptitlöshet, tugg- och sväljsvårigheter, orkeslöshet, tidig mättnadskänsla, motoriska störningar m.fl.
  • Undervikt; BMI < 20 för personer under 70 år eller BMI < 22 för personer över 70 år
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018