Ansvarsfördelning

När det gäller nutrition i den kommunala omsorgen har alla en viktig funktion att fylla för att vårdkedjan ska fungera.

Att alla tar sitt ansvar och samarbetar är grundförutsättningar för välnärda omsorgstagare. I Nutritionshandboken finns ansvarsfördelningen tydligt beskriven för olika yrkeskategorier. I arbetet med att förkorta nattfastan kan nedanstående delar vara extra viktiga att uppmärksamma.

Enhetschef

Enhetschefen ansvarar för att personalen har rutiner, kompetens och möjligheter som behövs för att hålla rekommendationen för nattfastans längd. I ordinärt boende ansvarar enhetschefen för att beslut fattade av biståndshandläggare verkställs, där det är viktigt att i möjligaste mån försöka förkorta nattfastan när den enskilde behöver hjälp med sina måltider. När målsättningen är att fler ska bo i ordinärt boende blir detta mål mycket viktigt att uppnå.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan kan ordinera extra mellanmål som en HSL-insats vid näringsproblem, sårproblematik, rehabträning och andra tillstånd som tidigare har tagits upp. Sjuksköterskan kan precisera när mellanmålen bör serveras om avseendet är att förkorta nattfastan. När mellanmålen ordinerats som en HSL-insats är det sjuksköterskan som ansvarar för uppföljning, utvärdering och dokumentation.

Omvårdnadspersonal

Omsorgspersonalen är ansvarig för att följa de rutiner och riktlinjer som finns för att hålla nattfastan under 11 timmar. Samverkan och kommunikation mellan dag- och nattpersonalen är mycket viktig. När sjuksköterska ordinerar mellanmål som HSL-insats är det omvårdnads-personalen som utför insatsen och rapporterar vidare till sjuksköterska hur det fungerar.

Rehabpersonal (arbetsterapeut och/eller sjukgymnast)

Rehabpersonalen kan hjälpa till med att anpassa sittställningen för omsorgstagare/brukare som får mellanmål i sängen för att sväljningen ska bli så säker som möjligt. Arbetsterapeuten kan visa och tipsa om äthjälpmedel om sådana behov finns.

Biståndshandläggare

Vid biståndsbedömning är det mycket viktigt att hänsyn tas till dygnets alla måltider, och att nattfastans längd tas i beaktande. Personer över 75 år som behöver matdistribution behöver inte kontakta biståndshandläggare för att få detta beviljat, de kontaktar i stället kostenhetens assistenter som är handläggare vid förenklad matdistribution.

Kostenhetens assistenter har inte möjlighet att göra en helhetsbedömning av matsituationen, vilket gör att personer över 75 år också kan behöva kontakt med biståndshandläggare. Fungerar inte middagen så finns det en risk att dygnets övriga måltider också kan vara svåra att få till för den enskilde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2018