Livskvalitet

Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för den enskilde när bot inte längre är möjligt, samt stöd till närstående.

Livskvalitet är ett svårt begrepp eftersom det ofta, utan att definieras, används i många olika sammanhang.

När det gäller vård och omsorg i livets slut kan begreppet livskvalitet fylla en dubbel funktion. Dels att livet pågår trots att döden närmar sig. Dels uppmanar begreppet livskvalitet till att stödja den enskilde och närstående i att leva så bra som möjligt den tid de har kvar tillsammans. Som personal kan vi försöka ge den enskilde förutsättningar för detta. En adekvat symtomlindring kan vara en väg och en tillåtande vårdatmosfär en annan.

För att kunna stödja en människa vid en svår sjukdom måste man låta den enskilde avgöra vad som är livskvalitet.

Om en person har en god livskvalitet eller inte, beror på hur just den personen upplever sitt liv. Det är mycket angeläget att så långt som möjligt lära känna den enskilde som vi ska stödja och hjälpa. Det gäller både att ha en bild av det sociala livet som den enskilde har levt och att kunna lyssna till den enskildes känslor, upplevelser och vilja.

För att uppnå en god död måste den enskilde ha en optimal symtomlindring, vara optimalt självbestämmande, behålla de sociala relationer hon/han önskar och bevara sin självbild samt få möjligheter att sammanfatta sitt liv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2022