Driftstopp

Vid driftstopp gäller:

  1. Kontrollera om det finns möjlighet att logga in från någon annan dator i lokalen eller på annat ställe i kommunen. Prova också att logga in utifrån som vid hemarbete. Informera ansvarig chef eller under jourtid enhetschef i beredskap.
  2. Planerade driftstopp påannonseras alltid på Insidan. Planerade driftstopp som beror på arbeten som utförs av omsorgsförvaltningen meddelas även i procapita.
  3. Anteckningar som ska journalföras görs på blankett ”Tillfällig dokumentation” (OF 419). , 21.8 kB, öppnas i nytt fönster. Den som arbetar när journalföringen i procapita börjar fungera igen ansvarar för att den tillfälliga dokumentationen blir införd i journalen.
  4. Det ska då framgå av journalen vem som skrivit anteckningen i den tillfälliga dokumentationen och tidpunkten då den skrevs. Signering av journalanteckningen görs av den som skriver in anteckningen i journalen. Blanketten ”tillfällig dokumentation”  males när den är införd.
  5. När legitimerad personal måste göra medicinsk bedömning under driftstopp ska bedömningen baseras på den information som finns tillgänglig såsom uppgifter i omvårdnadspärm, t.ex.  aktuell läkemedelslista, ordinationsunderlag, behandlingsschema, genomförandeplan m.m. Information som kan lämnas av medarbetare, närstående och patienten själv skall beaktas. Även om journalen i Procapita inte är tillgänglig är det ofta möjligt att komma åt information om patientens hälsotillstånd och behandling via Cambio Cosmic, Appva och Pascal.
  6. Vid oklarheter i medicinska bedömningar kontaktas läkare.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård