Signering

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska en journalanteckning, om det inte finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.

Anteckningarna ska signeras inom två dygn för personal som dokumenterar i patientjournal. Uppgift i en journalhandling anses utförd först när den har signerats. Efter signering får anteckningen rättas men inte göras oläslig.

Ett signaturförtydligande ska finnas om inte hela namnet skrivs ut, så att man i efterhand kan få uppgift om vem som har gjort anteckningen. Varje enhet är skyldig att ha en lista med signaturförtydligande över den vårdpersonal som gör journalanteckningar.

Digital signering via mobil enhet i Appva, MCSS

Omvårdnadspersonal signerar HSL-insatser via en mobil enhet i Appva, MCSS istället för att signera på signeringslistor i pappersformat.

Sjuksköterskor/arbetsterapeuter/Fysioterapeuter lägger in de insatser i Appva, MCSS som man i dag har på signeringslistor i pappersformat.

Avbrottsplan för digital signering i Appva MCSS.

Delegering utförs enligt rutin. För att personalen ska ha behörighet att signera insatsen läggs delegeringen in i Appva MCSS 

OBS! All rapportering och dokumentation sker i Procapita enligt gällande rutin, då Appva, MCSS inte ersätter Procapita i någon del.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård