Medicinska bedömningar och dokumentation vid driftstopp

Vid driftstopp skall följande gälla:

  1. Planerade driftstopp påannonseras alltid på Insidan. Planerade driftstopp som beror på arbeten som utförs av omsorgsförvaltningen meddelas även i procapita.
  2. Anteckningar som ska journalföras görs på blankett ”Tillfällig dokumentation” (OF 419). Den som arbetar när datajournalen börjar fungera igen ansvarar för att den tillfälliga dokumentationen blir införd i datajournalen.
  3. Det ska då framgå av journalen vem som skrivit anteckningen i den tillfälliga dokumentationen och tidpunkten då den skrevs. Signering av journalanteckningen görs av den som skriver in anteckningen i journalen. Blanketten ”tillfällig dokumentation” sparas enligt lokal rutin i tre månader.
  4. När legitimerad personal måste göra medicinsk bedömning under driftstopp ska bedömningen baseras på den information som finns tillgänglig såsom uppgifter i omvårdnadspärm, t.ex.  aktuell läkemedelslista, ordinationsunderlag, behandlingsschema, omvårdnadsepikris, medicinsk slutanteckning, genomförandeplan m.m. Information som kan lämnas av medarbetare, närstående och patienten själv skall beaktas.
  5. Vid oklarheter i medicinska bedömningar kontaktas läkare.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård