Bedömningsinstrument

Bedömningsinstrument

Alla patienter i Växjö kommun som är> 65 år ska riskbedömas och registreras i kvalitetsregistret Senior alert. Vi ska sedan arbeta aktivt med registret och fylla i varje gång en patient faller eller får trycksår. Nya riskbedömningar ska göras när en patients hälsotillstånd förändras eller var sjätte månad. Uppföljning av riskbedömningen ska göras varje till var tredje månad. I senior alert ingår följande riskbedömningsinstrument.

Modifierad Nortonskala - Bedömning av risk för trycksår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKL nutrition - bedömning av risk för undernäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DFRI - bedömning av risk för fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ROAG - bedömning av risk för ohälsa i munhålan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blåsdysfunktion - bedömning av risk för blåsdysfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till lokal rutin för arbete med senior alert. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till senior alerts hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smärtskattning

Att använda ett smärtskattningsinstrument är viktigt för att bedöma behov av smärtlindring, utvärdera effekt av smärtlindring och för att enhetligt dokumentera våra patienters smärta. Ur ett sårbehandlingsperspektiv utgör en noggrann utförd smärtskattning ett bra underlag för samverkan med patient och läkare kring patientens medicinering. Det är viktigt att skatta patientens smärta före sårbehandling, under sårbehandling och efteråt.

Validerade smärtskattningsinstrument hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård