Coronavirus Covid 19

Detta kapitel är skrivet med anledning av Coronapandemin och innehåller:

1. Vårdhygieniska riktlinjer och  

2. Råd för vård och behandling 

Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson

Redan vid misstanke om att en omsorgstagare eller medarbetare har smittats med Covid-19 ska nedanstående riktlinjer tillämpas.

Länken nedan innehåller den grundläggande riktlinjen för vårdhygien som ska läsas först.

Vårdhygieniska riktlinjer Covid -19


Lokalt tillägg till Vårdhygienisk rutin vid Covid 19

Handskar

Affisch för att använda handskar rätt!

Bildspel om handskar inkl. länkar till 2 filmer. Bildspelet är avsett för grupp, innehåller diskussionsfrågor men kan även ses av enskild person.

Handskrutin

Egenkontroll checklistor

Varje enhetschef har ansvar för att säkerställa att det på enheten finns goda förutsättningar för att följa de vårdhygieniska riktlinjerna.

Som stöd för detta ska checklista användas.

Checklistan används regelbundet men minst en gång i veckan.

Checklista för verksamheter i ordinärt boende

Checklista för verksamheter i särskilt boende

Provtagning omsorgstagare

Provtagning  ska göras på omsorgstagare:

- som nyinsjuknar med något symptom som skulle kunna vara tecken på Covid -19 ex. luftvägssymptom (även lindringa), feber (även låggradig) , muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och mag-tarmbesvär. Även ospecifika symptom som trötthet, aptitlöshet, nedsatt allmäntillstånd och förvirring förekommer

- bor på särskilt boende eller i ordinärt boende och har vård- och/eller omvårdnadsinsatser, eller annan insats som gör att medarbetare regelbundet arbetar närmare än en meter.

Provtagning närstående

Närstående som bor tillsammans med omsorgstagare ska provtas. För provtagning i särskilt boende ansvarar den kommunala hemsjukvården. För provtagning av närstående i ordinärt boende som inte är berättigade till hemsjukvård ansvarar vårdcentralen.

Provsvar

Provsvar bevakas av sjuksköterska dagtid, ej kvällstid om inte särskilda medicinska skäl finns. Lämplig tid att eftersöka provsvar är kl. 9.30. Då ska provsvaren för det senaste dygnet vara inlagda i Cosmicjournalen. Om patienten och närstående är välinformerade och förberedda så kan sjuksköterska ge information om det positiva provsvaret. Om läkarmedverkan behövs vid information till patienten och/eller närstående kontaktas läkare av sjuksköterska. Läkare ska vid behov ge informationen eller medverka vid informationen.

Var proaktiv! Fråga patienterna om de har symptom och ta även mycket lätta symptom på stort allvar.

Omsorgstagare behöver inte ha hemsjukvård för att vara aktuella för provtagning. Sjuksköterska ska ändå kontaktas.

Ansvarig sjuksköterska på boendet/i hemsjukvården kontaktar ansvarig läkare i primärvården som ordinerar provtagning. Det är viktigt att  provet tas på korrekt sättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (svalg +NF-odling). Detta innebär att man först tar prov i svalget genom att pinnen stryks eller rullas kraftigt mot bakre svalgväggen och sedan med samma pinne från nasofarynx.  Provet tas av sjuksköterska med reell kompetens för uppgiften. Provet analyseras bara för SARS-CoV-2 om inte även influensavirusodling beställs. Om influensaodling önskas beställer Akut multiplex luftvägspanel. Viktigt också att välja "patient" .

Falskt negativa prover förekommer. Vid Covid -19 symptom ska man fortsätta använda visir/munskydd/skyddsglasögon vid patientnära arbete och fråga läkare om det är aktuellt att ta om provet.  

Informera MAS när en omsorgstagare eller medarbetare ska provtas eller är provtagen. Skriv omsorgstagare/medarbetare och enhet/avd i ett mail till OmsMas@vaxjo.se

Prover lämnas in på Mikrobiologisk avdelning och på kvälls- och nattetid används portkod som finns på G Arbetsplats SSK/Corona. Privata utförare har fått kännedom om koden.

Provtagning medarbetare

Provtagning bör göras av alla medarbetare med misstänkt covid -19 helst inom dag 1-5 från symptomstart. Om medarbetaren fortfarande är för sjuk för att orka med provtagning dag 5 ska provet tas så snart hen orkar. Provtagning sker i mån av de provtagningsmöjligheter kommunen har blivit tilldelade, men behov ska alltid framföras. Provtagningen initieras av närmast ansvarig chef via e-post till OMSprovtagningcovid19personal@vaxjo.se på blankett och samtidigt till omsorgschef. Medarbetaren får en tid via OMSprovtagning och går till infektionskliniken för att ta provet. Medarbetaren ska sedan själv kontrollera sitt svar genom att följa instruktion som ges av infektionsklinikens personal.

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning används enligt vårdhygienisk riktlinje, se ovan.  I första hand beställer varje enhet skyddsutrustning men om det inte går att beställa alls eller tillräckligt via ordinarie beställningsrutin ska skyddsutrustning levereras från centralt förråd . Förråd av skyddsutrustning finns på Sandvägen 2 och beställes enligt rutinblankett. Vid mycket brådskande behov kan beställning göras via tel 43470 inom kommunal verksamhet. Privata verksamheter ansvarar själva för skyddsutrustning.

För information om hur vi ska använda skyddsutrustning se instruktionsfilm skyddsutrustninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för hur man ska ta på och av  skyddsutrustningen ska finnas i vårdrummet. Kan med fördel sättas upp på synligt ställe efter godkännande av omsorgstagaren. Instruktion med bild. Instruktion med text. Båda instruktionerna finns med fram och baksida på laminerat papper. Kan beställas via tel. 0470-43470.

Hantering av visir

Ett visir ska alltid desinficeras på in- och utsida efter användande hos en omsorgstagare. Det kan oftast användas mer än en gång. För desinfektion används ytdesinfektion på pappersservetter. Om visirtyp med plastbåge används ska visirets plast bytas ut när plasten är grumlig. Själva bågen desinficeras och används så länge den håller. De visir som har en plastbåge och inte har skumgummikant kan användas av flera medarbetare.

Visiren med skumgummikant får bara användas av en medarbetare. De används tills plasten är grumlig eller visiret är förorenat/förbrukat på annat sätt och kasseras sedan. Vid kontinuerligt användande får de användas som längst under ett arbetspass. När det används vid enstaka tillfällen kan de användas 3-5 gånger enligt ovanstående rutin.

De omsorgstagare som har regelbundna insatser där visir ska användas ska ha ett ställe i bostaden där man enkelt kan desinficera visir utan att riskera att förstöra ytor med desinfektionsmedlet. I bostaden ska det också finnas en ren yta att lägga de desinficerade visiren på.

Medarbetare som arbetar i hemvården, kommunrehab och sjuksköterskor ska också ha ett eget visir och några munskydd för oplanerade besök hos omsorgstagare som kan misstänkas vara smittade. När det medhavda visiret är använt kan det antingen desinficeras efter användandet och stoppas ned i den medhavda förvaringen alternativt stoppas ned smutsigt i medhavd påse, desinficeras på arbetsplatsen och sedan läggas ner i den rena förvaringen.

Visiret kan förvaras i väska, ryggsäck eller påse som försluts.

Isolering

När en omsorgstagare på särskilt boende uppvisar luftvägssymptom ska han/hon isoleras enligt vårdhygieniska riktlinjer, se ovan. Den personalgrupp som arbetar med den misstänkt smittade/konstaterat smittade ska hållas så liten som möjligt och den ska bara bestå av medarbetare med god kunskap om att arbeta med vårdhygieniska riktlinjer vid Covid -19. Om isolering trots förhöjd bemanning inte är möjlig ska omsorgstagaren förflyttas till tillfällig placering och avdelning där det finns möjlighet att verkställa isoleringen. Under tiden fram tills dess måste omsorgstagaren alltid ha någon medarbetare med sig som kan se till att hen inte kommer nära andra omsorgstagare och sköter handhygienen samt desinficerar ytor som kontamineras med kroppsvätskor. Alternativet är att alla övriga omsorgstagare på enheten ska vara inne i sina lägenheter.  Omsorgschef för särskilt boende kontaktas om detta är aktuellt.

Dokumentation

Positivt provsvar för Covid-19 dokumenteras under Smitta.

Den planerade vården dokumenteras under sökordet Planering. Om patienten inte vill in till slutenvården vid försämring av tillståendet ska anteckning om det göras under sökordet Observera.

När en patient har friskförklarats dokumenteras även detta under Smitta.

Rapportering

Glöm inte att rapportera till övriga berörda personalgrupper t.ex nattpatrullen att någon är misstänkt smittad!

Manual för rapportering

Besöksrestriktioner och besöksförbud

På särskilt boende inom äldreomsorgen är dörrarna låsta och det råder besöksförbud. Ev. undantag kan endast beviljas vid vård i livets slutskede för de allra närmaste. Undantag kan beviljas av chef eller sjuksköterska. Vid besök ska den besökande då vistas så lite som möjligt i gemensamma utrymmen och aldrig vara utanför den enskildes bostad ensam. Den besökande ska använda samma skyddsutrustning som medarbetarna om hen är nära omsorgstagaren. 

På bostäder enligt LSS gäller besöksrestriktioner och den som ändå vill besöka uppmanas ta kontakt med sjuksköterska på tel 0470-43470, den så kallade Coronatelefonen.

Rutin för information av sjuksköterska vid önskemål om att besöka  bostad med särskild service enligt LSS

Säker mötesplats

Eftersom besöksförbud råder får vi hitta på andra lösningar för att omsorgstagare och anhöriga ska kunna mötas på ett säkert sätt. Detta gäller för säkra mötesplatser.

Information som lämnas till anhörig vid besöket.

Märkning av ytterdörr särskilt boende äldreomsorgen

När vi har en konstaterad smitta ska ytterdörren på boendet märkas med skylt om luftvägsinfektion.

Smittspårning

Smittspårning görs dagtid snarast när ett positivt provsvar har meddelats enligt rutin.

Lista för smittspårning används samt meddelande som ger information till den som kan ha smittats.

För att underlätta för den som utför smittspårningen finns det också en lista som kan förvaras i omsorgstagarnas bestäder där de medarbetare som utför arbetsuppgifter nära omsorgstagaren utan skyddsutrustning kan skriva upp sina namn.

Smittspårningslistorna sparas på enheten i 14 dagar och skickas sedan till MAS via papper eller i Lifecare meddelande.

Registrering av insjuknade

Enheter som har omsorgstagare eller medarbetare som testats positivt för covid -19 ska registrera insjuknade i en loggbok. När den sista personen i loggboken har tillfrisknat fylls slutrapport covid -19 i och skickas till vårdhygien, se instruktion längst ner på blanketten. Den avslutade loggboken och slutrapporten skickas till MAS. Loggboken ska skickas i pappersform eller via Lifecare meddelande pga att den innehåller personuppgifter.

Smittfriförklaring av insjuknade i Covid -19

Särskilt boende äldreomsorg

För omsorgstagare i sräskilt boende inom äldreomsorgen - se Vårdhygienisk riktlinje ovan.

Ordinärt boende

 I ordinärt boende gäller för omsorgstagare att det ska ha gått minst 7 dagar från symptomstart samt att patienten ska ha varit feberfri i minst 2 dygn och uppvisa stabil klinisk förbättring. Läkare ska då ta beslut om att patienten är smittfri.

MAS informeras vid smittfriförklaring via OmsMas@vaxjo.se. Ange bara omsorgstagare och enhet/avd ej personuppgifter.

Medarbetare

När medarbetare som har haft Covid -19 (testats positiv) är allmänt förbättrade och har varit feberfria i 2 dygn eller mer samt det har gått 7 dagar från insjuknandedagen ska de ringa sjuksköterska på smittskydd på tel. 0470-588278, 0767-20 78 99 för rådgivning om återgång till arbete.

MAS informeras vid smittfriförklaring via OmsMas@vaxjo.se. Ange bara medarbetare och enhet/avd. ej personuppgifter.

För medarbetare med misstänkt Covid -19 som inte har provtagits gäller samma regler och tidsgräns som ovan förutom att de inte behöver kontakta sjuksköterska på smittskydd för att få rådgivning kring återgång till arbete.

De kan återgå i arbete om de uppfyller kriterierna.

Medarbetare som får symptom ska så snart som möjligt provtas för att undvika onödig sjukfrånvaro.

Checklista symptomkontroll fylls i av medarbetare innan arbetspasset börjar.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid -19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film om vårdhygien vid Covid -19 och Informationsmaterial

Film från föreläsninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Katarina Madehall hygiensjuksköterska riktar sig till chefer och medarbetare i vård och omsorg.

Detta bildspel kan användas för information till medarbetare omvårdhygien vid Covid -19 på grundläggande nivå.

Detta bildspel inkl. filmer om basal vårdhygien och skyddsutrustning vid Covid-19 ska alla medarbetare inom vård och omsorg i Växjö kommun göra i utbildningsportalen. Privata utförare har fått bildspelet tillsänt sig.

Folkhälsomyndighetens åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter.länk till annan webbplats

Vård och behandling vid Covid -19

Vid misstanke om infektion med Covid -19 ska samtal  med den enskilde och närstående hållas angående  vad de kan förvänta sig av vården och hur de själva ser på den fortsatta vården och vilka önskemål de har. Minst ett samtal med läkare och sjuksköterska ska erbjudas och läkaren och sjuksköterska dokumenterar samtalet/samtalen i respektive journal. Om det bestäms att vården ska vara enbart palliativ ska brytpunktssamtal hållas och ett VILS-underlag upprättas.

Det kan vara svårt att bedöma för vilka patienter det kan komma att handla om enbart palliativ vård. Region Kronobergs arbetar tillsammans med den kommunala vården och omsorgen med bedömningar, planering av vården och verkställandet av vården enligt regionala  behandlingsråd. Alla läkare och sjuksköterskor i den kommunala vården ska ha god kännedom om dessa behandlingsråd.

Nutrition-förebyggande insatser vid Covid -19

Personer som insjuknar i Covid-19 har stor risk att utveckla undernäring. Alla som insjuknar ska erjudas förebyggande insatser.Rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19

Värmebölja och covid-19

Folkhälsomyndigheten har givit ut informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vad som är viktigt att tänka på i samband med värmebölja och covid-19. Det är viktigt att undvika smittspridning genom cirkulerande luft och därför ska fläktar inte användas i gemensamma utrymmen. inte heller luftkonditionering som blåser runt luft ska användas. Om omsorgstagare med misstänkt eller kosntaterad covid-19 använder fläkt i den egna bostaden ska den stängas av innan medarbetare går in i rummet.

Läkarsamverkan digitalt

Läkarsamverkan sker på ordinarie sätt och kompletteras med möjlighet till videorond i särskilt boende. Du läser här hur läkarsamverkan via Skype och Cosmic går till.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourtid

Jourtid vardagar kl. 17-21 och helger kl. 08-21 nås läkare via Tele Q tel. 0470-58 78 00 knappval 9 (VIP)

Nattetid kl. 21-08 kontaktas läkare i beredskap via växeln 0470-58 80 00. Uppge var du tjänstgör och be att få prata med ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) på akutmottagningen. LAS lämnar ut tel.nr till beredskapsläkaren.

Om det föreligger behov fionns det möjlighet att få hembesök av läkare dygnet runt.

Filmer, råd och riktlinjer som rör vård och behandling vid Covid -19:

Tre filmer från palliativt kunskapscentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om behandling, samtal med närstående och omvårdnad vid Covid -19. Filmerna bör ses av alla som arbetar i den kommunala vården och omsorgen.

Filmen som handlar om den medicinska behandlingen vänder sig dock främst till sjuksköterskor och läkare, medan de två andra vänder sig till alla som arbetar i vård och omsorg.

Du kan också läsa mer om hur Regionen handlägger patienter med Covid -19 på olika vårdnivåer i deras riktlinjer för handlägging vid Covid-19.

Socialstyrelsens har också givit ut behandingsråd https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/lakemedelsbehandling-livets-slutskede-covid19.pdflänk till annan webbplats 

och för vård av personer med demenssjukdom:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/arbetssatt-hos-personer-med-demenssjukdom-sarskilda-boendeformer-aldre-covid19.pdflänk till annan webbplats

SIP - Samordnad individuell plan i Coronatider

På grund av smittorisk måste nu de flesta vårdplaneringar hållas utan att de berörda personerna träffas. Skype är ett bra alternativ för att ändå kunna samråda. Instuktion för SIP via Skype.

Sjukresa för person med Covid-19

Serviceresor kan hjälpa ambulansen att köra misstänkt eller konstaterat smittade patienter till sina bostäder efter sjukhusvård. Transporterna sker sittande i säte eller i rullstol, ej liggande transport. I vissa fall kan patienterna behöva hjälp av kommunens personal för att komma in i bostaden. Överenskommelse om detta görs då i LINK. Adekvat skyddsutrustning ska användas redan inne i bilen. Förarna får skyddsutrustning av Region Kronoberg. De är inte sjukvårdskunniga. De kommer att köra vardagar kl. 8-19 och helger kl. 8-18. övrig tid ansvarar ambulans för transporterna. Rutin för transport med serviceresor inkl. tel.nr för beställning av resa.

Resa hem från daglig verksamhet vid misstänk smitta

När en omsorgstagare kommer till daglig verksamhet med symptom eller insjuknar under dagen gäller särskilda rutiner.

Frågor kring Corona

Du kan ringa Coronatelefonen 0470-43470 för att få svar på frågor kring Corona. Det finns också en särskild MAS-brevlåda för frågor kring Corona OmsMas@vaxjo.se 

Vanlig influensa?

Tänk också på att tillämpa rutin för vanlig luftvägsinfluensaöppnas i nytt fönster vid influensasymptom.

Checklistor

Checklista symptomkontroll fylls i av medarbetare innan arbetspasset börjar.

Checklista symptomkontroll för vårdtagare, fylls i varje dag.

Checklista för verksamheter i ordinärt boende

Checklista för verksamheter i särskilt boende

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Rutiner för hälso- och sjukvård