Fotsår vid diabetes

På den här sidan kan du läsa om vad som utmärker sig och vad som måste iakttas vid sårbehandling av fotsår på patienter med diabetes.

Cirka 3-8% av alla personer med diabetes beräknas ha ett öppetstående sår idag och 85% av alla amputationer föregås av ett diabetesrelaterat fotsår. Så mycket som 20% av alla patienter med diabetesrelaterat fotsår kommer amputera en tå, framfot eller ben. Sammanfattningsvis är det konstaterat att fotsår vid diabetes innebär ett stort lidande för patienten och en omfattande insats från vården.

Det allra viktigaste vi kan göra för diabetiker som befinner sig i risk för att utveckla fotsår är att jobba preventivt. Du kan hitta kommunens rutiner kring diabetsvård här inklusive fotvård.

Varför blir sår svårtläkta vid diabetes?

Diabetes är en komplex sjukdom. Nedan följer en enkel beskrivning i stora drag vad det är som händer perifert vid långvarig diabetes.

Neuropati

Neuropati är en av huvudorsakerna till att sår uppstår och att de kan bli svårläkta. Neuropatin delas in i tre delar. Autonom neuropat - leder till nedsatt eller ingen svettproduktion = huden blir torr. Torr hud får lätt sprickor som kan vara en infart för bakterier och svamp. Sensorisk neuropati - en smygande känselnedsättning som kan göra det svårt att märka ex. tryck eller föremål i skor. Så mycket som 80% av alla fotsår vid diabetes beräknas ha uppstått på grund av skoskav eller föremål i skon. Motorisk neuropati förtvinar små muskler i foten varpå den kan bli deformerad. Finns det deformitet så är det ökad risk för tryck på vissa ställen.

Angiopati/Mikroangiopati

Cirkulationsorganen påverkas vid diabetes, inte minst de minsta kärlen. Högt blodsocker rubbar blodkärlens endotelfunktion vilket är en av orsakerna till att det blir en förtjockning av kapillärernas basalmembran. Ökat tryck och flöde i de minsta kärlen ökar kapillärtrycket vilket leder till endotelskada. Endotelskada kan i sin tur leda till sklerosering av de små kapillärerna som försvårar regleringen.

Alla faser i sårläkningen är påverkad vid diabetes men den fas som påverkas mest är nybildningsfasen när bildning av fibroblaster, kollagen och blodkärl (med mera). I kombination med att dem vita blodkropparna kan ha svårt att nå fram så ökar risken för infektion av bakterier och svamp. Att ha ett högt HbA1c är en stark läkningshämmande faktor.

Ateroskleros i stora artärer är vanligt vid diabetes och beror på rubbningar i metabolismen, skada på kärlen, högt blodsocker, immunologiska och inflammatoriska faktorer. Finns det förträngningar i benets större kärl så påverkar det sårläkning perifert i allra högsta grad.

Infektion

Patienter med diabetesrelaterat fotsår löper större risk för infektion. Kardinalsymtomet för infektion är smärta, vid neuropati kan den nedsatta känseln göra att patienten inte upplever det så vilket försvårar anamnesen. Eftersom såren kan bli djupa och stå öppna länge ökar risken för infektion i underliggande benstruktur - osteit. Infektionens utbredning och svårighetsgrad bedöms genom klinisk bild, provtagning, odling och röntgen. Läs mer om infektion här.


Uppföljning

Uppföljning av diabetes inklusive fötter ska göras enligt rutin.

Patienter med typ 1 diabetes som har sår på fötterna får i regel komma till diabetesfotteamet för behandling och rådgivning. Patienter med diabetes typ 2 kan också vara aktuella för behandling hos diabetesfotteamet beroende på svårighetsgrad. Det är distriktsläkaren som skriver remiss vid behov.

Prevention

Det viktigaste arbetet ligger i att arbeta preventivt eftersom många fotsår vid diabetes uppstår i samband med tryck eller trauma.

  • Anpassade skor för diabetiker som minimerar risk för tryck och trauma (distriktsläkare kan remittera patienten för utprovning)
  • Att patienten får sina kontroller utförda
  • Daglig inspektion av fötterna
  • Daglig fotvård (mjukgörande kräm, fila naglar och förhårdnader vid behov)
  • Uppföljning av blodsocker och HbA1c enligt rutin.

Lokal sårbehandling

Det viktigaste är alltid att optimera grundbehandlingen för diabetes och relaterade komplikationer så som högt blodtryck, höga blodfetter med mera. Är cirkulationen påverkad så läs mer här om arteriell insufficiens. Rökstopp och god nutritionsstatus är viktigt. Det finns anpassade kostillskott för diabetiker. , 221.9 kB.

För att nå framgång med lokal sårbehandling så är det dem lokala läkningshämmande faktorerna som ska behandlas. I samband med diabetes ser det något annorlunda ut i vilka preparat och förband vi väljer eftersom de olika läkningsfaserna, framförallt nybildningsfasen, blir störd.

Här hittar du en guide för förslag på avancerad behandling av fotsår vid diabetes. Se även förbandsguide här.

Läkningshämmande faktor

Åtgärd/förband

Indikation

Kontraindikation

Förhårdnader eller

macererade sårkanter

Skarp debridering

Utan frisk sårkant

kan såret inte läka

Risk för skada.

Bara personer med

rätt kompetens får

utföra skarp debridering.

Proteinbrist

Suprasorb C

Promogran

(kollagenförband, reducering av MMP)

Ökar mängden kollagen i såret

Pågående infektion

Svart torr nekros eller

nekrotiserade tår

Skyddande torra förband.

Daglig inspektion.

Tvättas av med vatten, torkas torrt.

Skyddar underliggade vävnad.

Tår: Spontanamputation

Flukturerande/

läckande nekroser.

Fuktig nekrosAnnan

död vävnad

Skarp och/eller mjuk. debridering vid mycket död

vävnad.

Polymem för upprensning

i såret mellan behandlingar.

Hög risk för infektion

Torr nekros.

Otillräcklig kompetens för uppgiften.

Infektion

Se förbandsguide här

Sårodling

Röntgen

Provtagning

Förbygg infektion

Behandla infektion


Svampinfektion (vanligt vid diabetes)

Sorbact

Lokal behandling av

svamp.


Biofilm

Se förbandsguide här

Förebygg biofilm


Torra sår

Polyretanskumsförband

med silikonhäfta

 Optimera fuktighet

Undvik ocklusiva förband

Syrefattigt sår

Syrerikt förband/produkt

Öka lokal syresättning

Kontakta sårsjuksköterska.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022