Tumörsår

Här kan du läsa om olika typer av hudcancer och behandling när det förekommer tumörer som ivolverar huden.

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer kan bli sårbildande och kan även uppstå i befintliga sår som stått öppna länge. Det är en aggressiv tumörform med stor risk för både metastasering och recidiv. Innan det bildas sår kan symtom som en knuta eller fläck på huden förekomma. Den kan vara hudfärgad eller blekröd och kan vara täckt med fjäll. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Lokalisation

Lokalisationen kan variera, men förekommer oftas på solexponerade områden på kroppen så som extremiteterna.

Symtom

 • > 50 år
 • Plötslig förekomst av smärta/smärtmönster, lukt, ökad sekretion kan bero på malign förändring i såret.
 • Sår som uppstår på brännskadad hud (skadan kan ha förekommit långt tidigare)
 • Ärr som ulcererar

Diagnos

Diagnosen ställs genom biopsi.

Behandling

Remiss till specialist. Lokal behandling avgörs av sårets utseende, läkningshämmande faktorer och symtom som är besvärande för patienten.


Malignt Melanom

Malignt melanom kan ulcerera och bilda sår, det finns risk för metastasering.

Lokalisation

Oftast solexponerande områden på kroppen men förekommer även på andra delar, exempelvis fötter.

Symtom

Läs mer här och se bilder på malignt melanom. Länk till annan webbplats.

Behandling

Avlägsnas kirurgiskt


Basaliom

Kallas också för basalcellscancer och är den vanligaste cancerformen i huden. Basaliom metastaserar i regel inte. Vävnadsdestruktion med stora svårtläkta sår kan däremot förekomma. Invasiv basalcellscancer recidiverar i 50% av fallen men i okomplicerade fall så är recidiv ovanligt, statistiken säger runt 2%.

Lokalisation

Basaliom förekommer oftast på huvudet eller halsen. I ansiktet och öronen är vanligast.

Symtom

Behandling

Ytlig basalcellscancer går ofta enkelt att avlägsna på kirurgisk väg men invasiva basaliom som växt in i underliggande vävnad kräver mer intensiv och invasiv behandling. Remiss till specialist krävs.


Maligna tumörsår

Om en patient med tumörsår inte redan har kontakt med en specialist bör ansvarig läkare remittera patienten vidare. Kan patienten inte resa så kan specialisten fungera som konsult i ärendet.

Tumörsår kan uppstå av cancer i huden, läs ovanstående texter, men det kan också uppstå på grund av maligna tumörceller som infiltrerar och växer in i huden genom metastaser eller underliggande tumör. Det finns brist på blodkärl i tumörer som gör att det bildas nekroser och infektioner med mycket besvärande lukt och sårsekretion. Tumörens utseende skiljer sig åt beroende på typ av cancer och lokalisation.

Lokalisation (vanliga)

 • Brösttumör med sårbildning (62%)
 • Tumörsår i huvud/halsregionen (24%)
 • Malignt lymfom som involverar huden.
 • (Hudcancer med sårbildning)

Bedömning

Ett bedömningsunderlag som heter The Malignant Wound Assessment Tool (MWAT-C) finns översatt till svenska och kan användas som stöd i bedömning och samtal med patienten. Länk till annan webbplats.

Behandling

Många besvärande symtom kan uppstå i samband med tumörsår. Nedan listas vanliga besvär och allmänna rekommendationer/tips på behandling. Behandling ska alltid utgå ifrån den plan som görs tillsammans med patienten och hens specialistläkare. Ofta är vården i samband med tumörsår palliativ eller i livets slutskede, det är naturligt att all behandling är symtomlindrande och inriktad på att förebygga ytterligare komplikationer. Komplikationer kan vara systemisk infektion, blödning, ökad sekretion, lukt. Många gånger finns en stor risk för blödning i samband med tumörsår och det är väldigt viktigt att ha en handlingsplan som är förankrad hos patienten och anhöriga och som är väl känd i hela arbetslaget.

Besvärande lukt

Obehaglig lukt är något som besvärar många patienter, ofta bedöms det som det störta besväret. Lukten orsakas av bakterier, både aeroba och anaeroba och de är ofta lokaliserade till nekrostisk vävnad i såret. Lukten gör inte bara att patienten isolerar sig utan det kan också bidra till nedsatt aptit och kräkningar. Samlivet påverkas och närstående/partner kan tycka det är svårt att vara nära liksom att patienten själv känner sig äcklig på grund av doften.

Behandling

 • Odling - se vilka bakterier som växer och ev. antibiotikabehandling. Kan vara svårt för systemisk behandling att nå fram på grund dålig blodförsörjning i tumören.
 • Revidering av död vävnad (OBS risk vid lättblödande sår/sår med blödningsrisk)
 • Mjuk debridering och noggrann rengöring
 • Silverförband - avdödande av bakterier kan ha effekt på lukten
 • Kolförband - neutralisera dålig lukt (i viss utsträckning)
 • Honungsförband - kliniskt god effekt på lukt vid tumörsår
 • Hydrofobt förband (sorbact) - kan ha effekt på lukten genom reduktion av svamp
 • Luktreducerande spray (kontakta sårsjuksköterska)- Ynolens

Sårsekretion

Kopiösa mängder sårvätska kan produceras av en del tumörsår som kan förklaras genom ökad genomsläpplighet i tumörens blodkärl och infektion. Som vid alla sår innebär kraftig mängd med sårvätska stor proteinförlust för patienten. Eftersom tumörsår ofta sitter på svårbandagerade ställen så kan det bli väldigt tungt med superabsorbenter och mängden vätska kan vara så stor att även superabsorbenter inte klarar att hålla tillräckligt lång tid. Förbandet kan även bli tungt och obehagligt att ha på kroppen. Stomi, fistel eller sårpåsar som är tömbara kan användas när inget annat förband passar.

Smärta

Tumören kan pressa mot nerver och blodkärl som gör att smärta uppstår. Inflammation och infektion påverkar också nerver i området och ger smärta. Patienten behöver ofta kontinuerlig smärtstillande behandling och även extra smärtstillande i samband med omläggning. Läs mer här om lokal smärtlindring

Blödning

Det är vanligt med blödningar i maligna tumörsår. Tumörcellerna kan ha växt in i blodkärlen och de kapillärer som finns i tumören är både sköra och slingrar sig ofta. Det är viktigt att vara varsam vid omläggning och framförallt om det finns nekrotisk vävnad. Upprensning av nekros i tumörsår bör bara göras av specialist. Lokal behandling med tranexamsyra (Cyklokapron) kan stoppa lokal blödning. Om möjligt bör patienten bli instruerad i hur mindre blödningar kan stoppas med ex. tryck.

Det finns risk för katastrofblödning i samband med tumörsår. En handlingsplan måste upprättas tillsammans med patienten och hela vårdlaget. En katastrofblödning kan innebära en livshotande risk för patienten.

Klåda

Klåda kan förekomma i tumörsår framförallt vid infiltrerande växt av brösttumör. Klådan kan vara svår att komma åt, den påverkas inte av antihistaminer. Kyla och lokal bedövning kan ha god effekt.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022