IPOS - Skattningsinstrument

IPOS är ett skattningsinstrument med frågor som behandlar fysiska, psykologiska, sociala och existensiella områden i den palliativa vården. Patienten skattar själv sina problem eller bekymmer utifrån instrumentet. Om patienten inte själv kan svara kan en närstående eller en personal som känner patienten väl använda instrumentet.

IPOS kan användas som ett samtalsstöd när information om patientens hälsotillstånd ska inhämtas.

  • när en patient bedöms vara i ett palliativt skede
  • när ny kontakt görs med patient i palliativt skede.
  • till patienter som är svårt sjuka eller med flera svåra diagnoser

Om IPOS resulterar i omvårdnadsåtgärder ska instrumentet användas som uppföljning av åtgärden eller åtgärderna. När patientens hälsotillstånd förändras används IPOS på nytt.

Dokumentation:

När IPOS har använts ska resultatet dokumenteras i ProCapita under fliken "bedömning". Om resultatet bedöms kräva ytterligare utredning eller åtgärder ska detta dokumenteras i HSL journalen. I rubrikträdet - "Status/kroppsliga funktioner" dokumenteras problem, bedömning och planerad åtgärd under det sökord som stämmer väl överens med problemet eller behovet som upptäckts. Under valt sökord kan hjälpfrastexten "problem: bedömning: planerad åtgärd:" användas. Under problem beskrivs kortfattat det bekymmer patienten har. Under bedömning beskrivs patientens situation samt att skattningsintrumentet IPOS använts och under åtgärd den omvårdnadsåtgärd eller vidare utredning som planerats.

Länk till instrumentet IPOS - Patient , 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till instrumentet IPOS - Personal , 99.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem besvarar frågorna?
När patienten svarar på frågorna i IPOS erhålls ett s.k. patientrapporterat utfallsmått (PROM), men när patienten inte längre kan eller orkar svara på frågorna, kan IPOS i personalversion användas för patientcentrerad rapportering, s.k. proxiskattning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021