När döden är nära

Liksom varje människas liv är unikt är varje människas död unik. Vid långvariga sjukdomstillstånd sker döden gradvis.

Det kan vara svårt att avgöra när dödsögonblicket kommer att ske eftersom döendet är en process. Det kan röra sig om sekunder, timmar eller dagar.

Det är den enskilde som oftast först förstår att döden är nära.

Den döende kan bli plockig, nyper eller fingrar på sängkläderna eller vill klä av sig. Det är inte alltid lätt att förstå varför, men man ska utesluta ett behov av smärtlindring eller toalettbesök. Är den sjuke för dålig för att komma upp på toaletten, bör man överväga kvarsittande kateter (KAD). Ibland förekommer en ökad värmekänsla som förklarar behovet av avklädnad. Beprövad erfarenhet har visat att sedativa kan hjälpa, men minst lika viktigt är det med mänsklig närvaro. Lugnt samtal, musik och försiktig beröring är ofta det allra bästa. Närståendes röster är extra viktiga eftersom det välkända ofta ger trygghet. Taktil massage kan prövas.

Närstående behöver fortlöpande information om vad som händer för att de ska orka vara nära den enskilde. Det är vikigt att vara lyhörd för den enskilde och anhörigas behov av stöd. Målet är att skapa trygghet för den enskilde och hans anhöriga. Symtomlindring ska fungera och det ska finnas möjligheter till att anhöriga får delta i vården samt övernatta hos den enskilde.

Förslag till åtgärder

  • Sjuksköterskan bedömer den enskildes behov av stöd regelbundet under processen. Bedömningen görs utifrån den enskildes sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan informerar och har en dialog med enhetschefen om när och hur stödet bör ges till den enskilde. En helhetsbedömning görs utifrån den enskildes sjukdomssituation, önskningar, närståendes stöd, miljön. Vid behov av personalstöd ska personalen vara känd, trygg och har de kunskaper som behövs för uppdraget.
  • Enhetschefen verkställer stödet.
  • Om närstående är ensamma hos den enskilde, gå då ofta in för att ge stöd, erbjud avlösning eller svara på frågor. Ge fortlöpande information om vad som händer till närstående.
  • Erbjud närstående att vara delaktiga i vården.
  • Kalla på jourhavande präst om den enskilde önskar prata med företrädare för religiöst samfund.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018