Samverkan och samarbete

Vården ska ges utifrån den enskildes behov och önskemål, oberoende av vem som är vårdgivare, vilket förutsätter en nära samverkan mellan kommun, enskilda vårdgivare och Region Kronoberg/landsting.

Riktlinjer för samverkan och vårdplanering finns beskrivna, läs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den samordnade vårdplaneringen är särskilt betydelsefull när det handlar om vård av svårt sjuka personer i livets slutskede. För personer som har en kort tid kvar måste rutinerna vara entydiga så att missförstånd vid överlämnande från en vårdgivare till en annan minimeras.

Omvårdnadsbehovet över dygnets alla timmar ska omfattas av planeringen och det måste vara klart för alla vem som i varje situation är behandlande läkare. För att öka tryggheten hos den enskilde ska vi ge en tydlig information om vem som har ansvar för vad i vård- och omsorgsarbetet.

För att kunna ge den enskilde en bra vård och omsorg i hemmet krävs kompetens från olika yrkesprofessioner. De medicinska och sociala insatserna ska komplettera varandra genom en god samverkan.

Teamarbete är nyckelord för en välfungerande vård. Ett teamarbete kräver samverkan av samtliga teammedlemmar (handläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, enhetschef, närstående) och om behov finns ska även andra specialiteter konsulteras.

Palliativt team

I Region Kronoberg finns ett Palliativt team Länk till annan webbplats. som består av sjuksköterskor och läkare. Teamet arbetar länsövergripande och fungerar som en länk mellan sluten vård och öppenvård när den enskilde väljer att vårdas i hemmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2019