Råd för vård och behandling vid covid-19

Det här kapitlet handlar om vård och behandling vid covid-19. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Vård och behandling vid Covid -19

Vid misstanke om infektion med Covid -19 ska samtal  med den enskilde och närstående hållas angående  vad de kan förvänta sig av vården och hur de själva ser på den fortsatta vården och vilka önskemål de har. Minst ett samtal med läkare och sjuksköterska ska erbjudas och läkaren och sjuksköterska dokumenterar samtalet/samtalen i respektive journal. Om det bestäms att vården ska vara enbart palliativ ska brytpunktssamtal hållas och ett VILS-underlag upprättas.

Riktlinje för behandling vid covid -19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. primärvården.

Det kan vara svårt att bedöma för vilka patienter det kan komma att handla om enbart palliativ vård. Region Kronobergs arbetar tillsammans med den kommunala vården och omsorgen med bedömningar, planering av vården och verkställandet av vården enligt regionala  behandlingsråd. , 64.4 kB. Alla läkare och sjuksköterskor i den kommunala vården ska ha god kännedom om dessa behandlingsråd.

Filmer, råd och riktlinjer som rör vård och behandling vid Covid -19

Du kan också läsa mer om hur Regionen handlägger patienter med Covid -19 på olika vårdnivåer i deras riktlinjer , 237.6 kB, öppnas i nytt fönster. för handlägging vid Covid-19.

Socialstyrelsens har också givit ut behandingsråd Länk till annan webbplats.

Postcovid

En del får postcovid efter covid-19. De har fortfarande symptom efter att infektionen är över, eller får nya symptom senare. För de flesta avtar symptomen gradvis, men vissa behöver utredning, behandling och rehabilitering. För den som drabbas är det viktigt att olika aktörer inom vård och omsorg samverkar väl och att alla har goda kunskaper om ur postcovid kan yttra sig. Du hittar flera kunskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på socialstyrelsens hemsida.

Läkarsamverkan digitalt

Läkarsamverkan sker på ordinarie sätt och kompletteras med möjlighet till videorond i särskilt boende. Du läser här hur läkarsamverkan via Skype och Cosmic går till. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourtid

Jourtid vardagar kl. 17-21 och helger kl. 08-21 nås läkare via Tele Q tel. 0470-58 78 00 knappval 9 (VIP)

Nattetid kl. 21-08 kontaktas läkare i beredskap via växeln 0470-58 80 00. Uppge ditt namn och titel samt var du tjänstgör och be att få prata med ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) på akutmottagningen. LAS lämnar vid behov ut tel.nr till beredskapsläkaren.

Om det föreligger behov finns det möjlighet att få hembesök av läkare dygnet runt.

Värmebölja och covid-19

Det är viktigt att undvika smittspridning genom cirkulerande luft och därför ska fläktar inte användas i gemensamma utrymmen. inte heller luftkonditionering som blåser runt luft ska användas. Om omsorgstagare med misstänkt eller konstaterad covid-19 använder fläkt i den egna bostaden ska den stängas av innan medarbetare går in i rummet.

Nutrition - förebyggande insatser vid Covid -19

Personer som insjuknar i Covid-19 har stor risk att utveckla undernäring. Alla som insjuknar ska erjudas förebyggande insatser. Rutinen finns i Nutritionshandboken. Rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19 Öppnas i nytt fönster.

SIP - Samordnad individuell plan i Coronatider

På grund av smittorisk måste nu de flesta vårdplaneringar hållas utan att de berörda personerna träffas. Skype är ett bra alternativ för att ändå kunna samråda. Instruktion för SIP via Skype. , 249.1 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022