Vårdhygieniska riktlinjer vid covid-19, lokal del Växjö kommun

Lokala tillägg av vårdhygienisk rutin vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Provtagning

Provtagning av medarbetare PCR-test

Instruktion , 174.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att medarbetare som kan smitta med andra smittsamma infektioner än covid också ska stanna hemma!

Provtagning av omsorgstagare

Var proaktiv! Fråga efter symptom och ta även mycket lätta symptom på stort allvar.

Omsorgstagare behöver inte ha hemsjukvård sedan tidigare för att vara aktuella för provtagning. Sjuksköterska ska kontaktas för bedömning av om provet ska tas av den kommunala hälso- och sjukvården eller om patienten ska gå till vårdcentralen.

 • Personer som bor i särskilt boende inkl. serviceboende inom omsorg funktion har alltid rätt att få provtagning utförd av hemsjukvården, även den som har egenvård.
 • Personer som bor i ordinärt boende inom omsorg funktion/socialpsykiatrin och har egenvård ska i första hand vända sig till vårdcentralen för provtagning. Personal/boendestödjare kan behöva vara behjälplig att boka tid för provtagning då självtester inte är lämpliga för dessa personer.
 • Personer som bor i ordinärt boende som som har hemsjukvård av sjuksköterska sedan tidigare har också alltid rätt att få provtagning utförd i hemmet.
 • När det gäller provtagning i ordinärt boende ska även personer som får ett tillfälligt  behov av hemsjukvård pga symptom få hjälp med provtagning. Generös bedömning ska tillämpas.
 • Även omsorgstagare som normalt inte är berättigade till hemsjukvård men som genom sitt beteende utgör en uppenbar risk för smittspridning ska beviljas provtagning av hemsjukvården.
 • I de boendena inom omsorg funktion som har omsorgstagare som inte anses ha hög risk att bli svårt sjuka om de drabbas av Covid-19 utförs ingen testning vid symtom som skulle kunna vara Covid-19. Vid symtom stannar omsorgstagarna hemma och undviker att träffa andra så länge symtom kvarstår. Återgår till arbetet, skolan, och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd.

Ansvarig sjuksköterska på boendet/i hemsjukvården kontaktar primärvården som ordinerar provtagning. Det är viktigt att  provet tas på korrekt sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provsvar

Provsvar bevakas av sjuksköterska dagtid, ej kvällstid om inte särskilda medicinska skäl finns. Lämplig tid att eftersöka provsvar är kl. 9.30. Då ska provsvaren för det senaste dygnet vara inlagda i Cosmicjournalen. Om patienten och närstående är välinformerade och förberedda så kan sjuksköterska ge information om det positiva provsvaret. Om läkarmedverkan behövs vid information till patienten och/eller närstående kontaktas läkare av sjuksköterska. Läkare ska vid behov ge informationen eller medverka vid informationen.

Informera MAS

Informera MAS när en omsorgstagare eller medarbetare ska provtas eller är provtagen. Skriv omsorgstagare/medarbetare och enhet/avd i ett mail till OmsMas@vaxjo.se

Inlämning jourtid

Prover lämnas in på Mikrobiologisk avdelning och på kvälls- och nattetid används portkod som finns på G Arbetsplats SSK/Corona. Privata utförare har fått kännedom om koden.

Allergier hos medarbetare

Det kan vara svårt att skilja på covid-19 och pollenallergi. Har man en känd allergi och får symptom som kan vara antingen allergi eller covid-19 så ska man stanna hemma och ta sin allergimedicin. Förbättras besvären och man snabbt blir bättre så behöver man inte testa sig, men blir man inte bättre eller har symptom som man inte känner igen så måste man testa sig innan man återgår till arbetet. Detta gäller även om man är vaccinerad.

Nyinsjuknade omsorgstagare, isolering, kohortvård och covid-19avdelning

När en omsorgstagare på särskilt boende uppvisar luftvägssymptom ska han/hon isoleras enligt vårdhygieniska riktlinjer, se ovan. Den personalgrupp som arbetar med den misstänkt smittade/konstaterat smittade ska hållas så liten som möjligt och den ska bara bestå av medarbetare med god kunskap om att arbeta med vårdhygieniska riktlinjer vid Covid -19.

Vid nyinsjuknad omsorgstagare med konstaterad covid -19 kontaktas omsorgschef utan dröjsmål för bedömning av och beslut om erbjudande ska göras om förflyttning till covid -19avdelning. Covidenheten är bara öppen när det under en tid har funnits behov. Ofta måste ytterligare provtagning av ev. exponerade medboende göras innan beslut kan fattas.  Jourtid kontaktas enhetschef i beredskap. Alla åtgärder vidtas för att undvika smitta. Vid oroliga omsorgstagare på särskilt boende ska alltid någon medarbetare vara med som kan se till att hen inte kommer nära andra omsorgstagare och sköter handhygienen samt desinficerar ytor som kontamineras med kroppsvätskor. Alternativet är att alla övriga omsorgstagare på enheten ska vara inne i sina lägenheter.  

Omsorgstagare i ordinärt boende som insjuknar i covid -19 och som kräver fortsatta insatser av hemtjänst och/eller hemsjukvård ska om de ger sitt samtycke erbjudas plats på covid-19avdelningen när den är öppen tills de är smittfriförklarade. Personer kan annars efter bedömning av omsorgschef vårdas i hemmet. Kohortvård eftersträvas.

Covidsmittade personer som vårdas utanför covid-19avdelningen ska om det är möjligt alltid vårdas genom kohortvård dygnet runt.

Kohortvård innebär att det är så få personer som möjligt som vårdar den enskilde och att de personer som vårdar bara arbetar med smittade omsorgstagare och inte går vidare till ej smittade efter besöket.

Rapportering

Glöm inte att rapportera till övriga berörda personalgrupper t.ex nattpatrullen att någon är misstänkt smittad!

Manual för rapportering , 269.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Smittspårning

För att veta vilka som ska ingå i smittspårningen, provtas dag 1 och 5, vilka som kan fortsätta jobba osv behöver man först läsa i Vårdhygieniska riktlinjer vid covid -19 för Kronobergs län som ligger allra först i denna handboks Coviddel. Som ett förtydligande finns också flödesschema.

Smittspårning görs dagtid snarast när ett positivt provsvar har meddelats enligt lokal rutin. , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lista , 18.8 kB, öppnas i nytt fönster. för smittspårning används. De två olika informationsblanketterna  finns i vårdhygieniska riktlinjer under rubriken smittspårning.  Smittspårningslistorna sparas på enheten i 14 dagar och skickas sedan till MAS via papper eller i Lifecare meddelande.

För att underlätta för den som utför smittspårningen finns det också en lista , 19.7 kB. som kan förvaras i omsorgstagarnas bostäder där de medarbetare som utför arbetsuppgifter nära omsorgstagaren utan skyddsutrustning kan skriva upp sina namn. Vid besök på särskilt boende förs också dagligen en lista på de besökande som samtycker till det se vårdhygienisk riktlinje.  Dessa listor sparas bara i 14 dagar efter besöket och förstörs sedan.

Registrering av insjuknade

Enheter som har omsorgstagare eller medarbetare som testats positivt för covid -19 ska registrera insjuknade i en l , 1 MB, öppnas i nytt fönster.oggbok , 1 MB, öppnas i nytt fönster.. När den sista personen i loggboken har tillfrisknat fylls slutrapport covid -19 , 42.5 kB, öppnas i nytt fönster. i och skickas till vårdhygien, se instruktion längst ner på blanketten. Den avslutade loggboken och slutrapporten skickas till MAS. Loggboken ska skickas i pappersform eller via Lifecare meddelande pga att den innehåller personuppgifter.

Smittfriförklaring

Beskrivs i vårdhygieniska riktlinjer för Kronobergs län.

MAS informeras vid all smittfriförklaring via OmsMas@vaxjo.se.

Ange bara omsorgstagare och enhet/avd ej personuppgifter.

Omsorgstagare som har haft symptom men som ej kunnat provtas

När provtagning ej kunnat ske ska omsorgstagaren smittfriförklaras utifrån de regler som gäller om hen hade testats positiv.

MAS informeras vid smittfriförklaring av medarbetare via OmsMas@vaxjo.se.

Ange bara medarbetare och enhet/avd. ej personuppgifter.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid -19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorgstagare i oms funk där medboende testats positiv

När någon omsorgstagare i boende med särskild service testats positiv för covid-19, är grundregeln att alla omsorgstagare stannar hemma från daglig verksamhet och ev. fritidsaktiviteter där risk för nära kontakt med andra människor finns tills den smittade omsorgstagaren är friskförklarad. Om ev. undantag begöver göras för enskild omsorgstagare ska MAS kontaktas för diskussion. Gäller de enheter där det vårdas omsorgstagare som löper stor risk att bli allvarligt sjuka i covid.

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning används enligt vårdhygienisk riktlinje. Varje enhet beställer skyddsutrustning via Onemed enligt ordinarie beställningsrutin. Om enheterna inte kan få leveranser och vid behov av specifik skyddsutrustning för covid-19 patienter används mejladress OMSSkyddsmaterial@vaxjo.se  Mejselgatan lagerhåller material som kan levereras ut till enheterna vid behov. Privata verksamheter ansvarar själva för skyddsutrustning.

Leveranser sker på onsdagar och fredagar efter klockan 13:00. OBS viktigt att beställning mejlas senast dagen före leveransdag. Övriga dagar kan utrustning hämtas efter bekräftad beställning.

Instruktion för hur man ska ta på och av  skyddsutrustningen ska finnas i vårdrummet. Kan med fördel sättas upp på synligt ställe efter godkännande av omsorgstagaren. instruktion som visar med bilder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering av visir

Ett visir ska alltid desinficeras på in- och utsida efter användande hos en smittad eller misstänkt smittad omsorgstagare. För desinfektion används ytdesinfektion på pappersservetter. Vid användande av visir i allmänna utrymmen eller hos omsorgstagare på säbo som inte är misstänkt smittade eller smittade där man går mellan olika omsorgstagare och hjälper till behöver visiret bara desinficeras om det förorenas. När man har rört vid visiret med förorenade händer måste det desinficeras innan man går vidare till annan omsorgstagare. På samma sätt kan man arbeta i ordinärt boende om avstånden är så korta att det är möjligt att ha visiret på utan att det förorenas. När förkläde används och ska tas av är det viktigt att tänka på att slita av nackbandet istället för att riskera förorening av visiret genom att lyfta av det över huvudet, om man tänker använda samma visir till nästa omsorgstagare också.

Tänk på att inte röra visiret medan det används. Om virus finns på visiret uppstår då en risk för kontaktsmitta via händerna. Om ett visir fälls upp eller korrigeras måste händerna spritas före upp- och nerfällning.

Visir av typen ADE Flergångsvisir 2,0 CE där även den mjuka kanten i pannan kan ytdesinficeras och används som ett flergångsvisir, men bara av en medarbetare. De används så länge de håller och plastfilmen byts när den är dålig.

Visir med skumgummikant får bara användas av en medarbetare. De används tills plasten är grumlig eller visiret är förorenat/förbrukat på annat sätt och kasseras sedan. Vid kontinuerligt användande får de användas som längst under ett arbetspass. När det används vid enstaka tillfällen kan de användas 3-5 gånger enligt ovanstående rutin.

De omsorgstagare som har regelbundna insatser där visir ska användas ska ha ett ställe i bostaden där man enkelt kan desinficera visir utan att riskera att förstöra ytor med desinfektionsmedlet. I bostaden ska det också finnas en ren yta att lägga de desinficerade visiren på.

Även i gemensamhetsutrymmen på särskilt boende ska det finnas platser för desinfektion av visiren och för att förvara dem när de inte används. Förvaringsplatsen kan vara antingen en hylla, krok, lina med klämmor att hänga visiret på. Visiret ska vara skyddat mot förorening när det inte används.

I ordinärt boende ska visir medföras och när det medhavda visiret är använt ska det desinficeras efter användandet och stoppas ned i den medhavda rena förvaringen.

Visiret kan förvaras i väska, ryggsäck eller påse som försluts. Det ska inte förvaras tillsamman med ej desinficerat material.

Hantering av munskydd/andningsskydd

 Munskydd/andningsskydd hanteras enligt följande:

 • Tänk på att alltid ha spritade händer när du tar ett munskydd/andningsskydd ur förpackningen.
 • När du tar av visiret så ska du också ta av andningsskyddet och kasta det.
 • Om munskyddet/andningsskyddet tas av ska det alltid kastas och ersättas med ett nytt. 
 • Munskydd/andningsskydd får inte skjutas upp och ner utan ska hela tiden sitta på så att det täcker mun och näsa  ordentligt 
 • Munskydd/andningsskydd ska helst inte vidröras mellan på och avtagande. Om det måste korrigeras ska händerna desinficeras innan och efter munskyddet vidrörs. När munskyddet vidrörs uppstår risk för kontaktsmitta via händerna.
 • Samma munskydd/andningsskydd får användas i högst 4 timmar.

Utlämnande av visir till besökande/närstående

När besökande av någon anledning inte kan hålla avstånd till omsorgstagaren ska vi låna ut den skyddsutrustning som behövs. Om visir lämnas ut ska det vara visir med plastbåge och utbytbar plast. Visiret används under besöket och lämnas sedan tillbaka till medarbetare som rengör plastbågen med ytdesinfektion och kastar plasten. Visiret används så länge det håller och ytan går att rengöra ordentligt med ytdesinfektion.  

Checklistor för egenkontroll

Varje enhetschef har ansvar för att säkerställa att det på enheten finns goda förutsättningar för att följa de vårdhygieniska riktlinjerna.

Som stöd för detta ska checklista användas.

Checklistan används regelbundet men minst en gång i veckan.

Checklista för verksamheter i ordinärt boende , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för verksamheter i särskilt boende , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Använd handskar rätt

Affisch , 489 kB. för att använda handskar rätt!

Bildspel , 127.2 kB, öppnas i nytt fönster. om handskar inkl. länkar till 2 filmer. Bildspelet är avsett för grupp, innehåller diskussionsfrågor men kan även ses av enskild person.

Handskrutin , 86 kB.

Information och utbildning

Riktlinjer för utbildningstillfällen , 27.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta bildspel , 529.2 kB, öppnas i nytt fönster. kan användas för information till medarbetare om vårdhygien vid Covid -19 på grundläggande nivå.

Bildspelet inkl. film om basal vårdhygien och skyddsutrustning vid Covid-19 ska alla medarbetare inom vård och omsorg i Växjö kommun göra i utbildningsportalen. Privata utförare har fått bildspelet tillsänt sig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2022