Synpunkter från omsorgstagare, närstående eller företrädare

När det inte blir som omsorgstagare eller närstående hade tänkt sig är det viktigt att vi är lyhörda. Förslag och synpunkter kan hjälpa oss att utveckla och förbättra verksamheten.

Omsorgstagare och närstående är ofta i en beroendeställning till förvaltningen och dess personal. Inom vård och omsorg är det därför särskilt viktigt att vi har en öppen och generös attityd till dem som vi är till för.

En folder, "Tyck till"  är framtagen för att uppmuntra och underlätta för omsorgstagare, närstående eller företrädare att komma med synpunkter, förbättringsförslag och klagomål.

Information om hur den enskilde kan göra för att lämna in en synpunkt till kommunen, IVO eller Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Webbtjänst för klagomål eller synpunkter Länk till annan webbplats.

Stöd för att fylla i klagomål eller synpunkter

 • Det är synpunktslämnarens uppgifter som ska registreras på startsidan.
 • Om synpunkten rör en specifik enhet/del av enhet - fyll i den i fältet ”eventuell organisation. ​
 • För att göra det lättare att utreda synpunkten är det bra om beskrivningen av synpunkten innehåller *en kortfattad beskrivning av vad som hänt * vilka konsekvenser händelsen ev. har fått och *när och var händelsen inträffade. ”
 • Tänk på att synpunktslämnaren alltid kan välja att vara anonym men att vi då inte har möjlighet att återkoppla. Skriv i så fall ”anonym” under Namn och markera ”Ingen återkoppling". ​

Den som tar emot synpunkten ansvarar för att

 • Ta hand om synpunkten snabbt, ställa till rätta direkt om möjligt, förklara och be om ursäkt då det är befogat.
 • Be om tillåtelse att registera synpunkten i avvikelsesystemet och fråga om återkoppling önskas.
 • Registrera synpunkten i avvikelsesystemet, och ange berörda som utredare. Ansvarig chef ska alltid vara utredare.

Enhetschefen ansvarar för att:

 • medarbetarna har kunskaper om omsorgsförvaltningens rutiner för synpunktshantering
 • Informera omsorgstagare, närstående och företrädare om att det finns möjlighet att lämna synpunkter, och beskriva hur man gör samt att foldern "Tyck till!" finns tillgänglig
 • synpunkter utreds
 • åtgärder vidtas
 • uppföljning av om åtgärderna har haft önskad effekt
 • ge återkoppling till den som har lämnat in synpunkten
 • avsluta registreringen av synpunkten 
 • dokumentera sådant som kan anses vara "händelser av betydelse", t.e.x allvarliga klagomål eller synpunkter på insatser som rör den enskilde i  den sociala journalen

Förslag på frågor att diskutera på arbetsplatsen

 • Vet omsorgstagare, närstående och företrädare om att det är värdefullt att synpunkter blir kända?
 • Hur tar vi till vara synpunkter från omsorgstagare och närstående?
 • Hur uppmuntrar vi omsorgstagare och närstående att föra fram sina synpunkter?

Externa vårdgivare

Ibland får vi in synpunkter som rör externa vårdgivare med avtal med kommunen. De synpunkterna registreras i avvikelsesystemet och Utredare Lena Hillström Tibblin läggs som medutredare. Om synpunkten rör hälso- och sjukvård ska även MAS/MAR läggas som medutredare.

Synpunkt som inte kan kopplas till en enskild omsorgstagare

Alla synpunkter går inte att koppla till enskilda omsorgstagare. De kan röra tex. lokaler, anhörigträffar, matens kvalitét mm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2023