Vårdskada

När en vårdskada har uppstått ska vårdgivaren enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 snarast informera patienten om:

  1. att det har inträffat en vårdskada
  2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händlese inte ska inträffa igen
  3. möjligheten att anmäla klagomål till inspektionen för vård och omsorg
  4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen
  5. patientnämndens verksamhet

Om patienten begär det eller inte kan ta del av informationen ska informationen lämnas till närstående eller företrädare.

Uppgift om att information har lämnats ska antecknas i journalen.

Mer information om detta och länkar till IVO och patientnämnd Länk till annan webbplats. finns tillgängligt för allmänheten på Utsidan.

Information om patientförsäkring samt blankett för anmälan till patientförsäkringen Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022