Lex Sarah - Rapport om missförhållanden

Vad är Lex Sarah?

Lex Sarah brukar man benämna de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, Länk till annan webbplats. och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats., som reglerar anställdas med fleras skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

I lex Sarah ingår också en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter en mottagen rapport utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållande. Vidare ingår skyldighet för den som bedriver verksamheten att om ett rapporterat missförhållande eller en risk för ett missförhållande är allvarligt snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg. Länk till annan webbplats. Skyldigheterna gäller i både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt vid Statens institutionsstyrelse

Varför?

Insatser inom socialtjänsten och verksamheter som bedrivs enligt LSS ska vara av god kvalitet. Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utveckla och säkra verksamhetens kvalitet systematiskt och fortlöpande.

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Enligt 14 kap. 3 § Socialtjänstlagen och 24 b§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har personal och andra medarbetare skyldighet att rapportera om det föreligger missförhållanden eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Kvaliteten ska utvecklas och säkerställas genom att felen blir kända och rättas till och genom att åtgärder vidtas för att felen inte ska upprepas.

Rapporteringsskyldigheten ska vara ett stöd för anställda att i det dagliga arbetet bidra till att utveckla och säkra kvaliteten i de insatser som ges och den verksamhet som bedrivs. Den ska också vara ett stöd för anställda att rapportera ett missförhållande utan rädsla för repressalier.

Vem ska rapportera?

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (inklusive utförande av personlig assistans till någon som har beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken) omfattas av rapporteringsskyldigheten. Det är

 • anställda
 • uppdragstagare (till exempel ledsagare, kontaktperson)
 • praktikanter under utbildning
 • deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program

Det är bara de som omfattas av rapporteringsskyldigheten som kan lämna en rapport enligt bestämmelserna om lex Sarah. Det betyder också att en rapport inte är en lex Sarah-rapport om den lämnas efter att en persons anställning, uppdrag eller praktikperiod avslutats.

Information om rapporteringsskyldigheten

De som är rapporteringsskyldiga ska informeras om sin skyldighet. Enhetschef/avdelningschef ansvarar för att informationen ges. Information ges i samband med anställning, lämpligen i samband med information om sekretess. Information ges också årligen till exempel i samband med arbetsplatsträff.

Utbildning om Lex Sarah och skyldighet att rapportera och anmäla. Länk till annan webbplats.

Vad är ett missförhållande som ska rapporteras?

Rapporteringsskyldigheten gäller för missförhållande och påtagliga risker för missförhållanden som rör den som får eller kan komma ifråga för insatser inom socialtjänsten eller enligt LSS. Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för den enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.

Förutsättningar för att rapporteringsskyldigheten ska inträda:

 1. Har missförhållandet inträffat i den egna verksamheten?
 2. Berör missförhållandet någon som får eller kan komma ifråga för insatser inom den egna verksamheten?
 3. Har någon utfört handlingar eller genom försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra handlingar?

Exempel på missförhållanden

 • Fysiskt övergrepp (slag, nypningar, hårdhänt handlag med mera)
 • Psykiska övergrepp (hot, hot om bestraffningar, kränkande bemötande, kränkande uttryck, att utnyttja omsorgstagarens beroendeställning med mera)
 • Sexuellt övergrepp (sexuella handlingar mot omsorgstagaren av fysisk eller psykisk karaktär)
 • Brister i bemötande av anställda
 • Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
 • Brister i utförande av insatser (insatser som utförts felaktigt eller inte alls)Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik
 • Ekonomiska övergrepp
 • Återkommande händelser (enklare försummelser som genom upprepning kan bli ett hot mot den enskildes liv)

Hur gör jag?

Rapport görs i Lifecare avvikelse.

En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör en eller flera enskilda som får insatser inom verksamheten eller kan komma ifråga för insatser. Rapporten läggs till enhetschef eller omsorgschef som delar den till utredningsgruppen Lex Sarah. Rapporten kan också läggas direkt till Utredningsgruppen.

Vem utreder?

När någon lämnat en rapport om missförhållanden ska en utredning inledas omedelbart av omsorgsförvaltningens utredningsgrupp. Vad som framkommer vid en sådan utredning ska noggrant dokumenteras. Händelsen ska anmälas till Inspektion för vård och omsorg (IVO) om utredningen visar att missförhållandet eller risken för missförhållandet varit allvarligt. Förvaltningschef fattar, på delegation från omsorgsnämnden, beslut om det rör sig om ett allvarligt missförhållande som ska anmälas till IVO. Om utredningen inte visar på allvarliga missförhållanden får enheten uppdrag att arbeta vidare med åtgärdsförslag.

Referenser

SOSFS:FS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

SOSFS 2011:5 Lex Sarah

Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2023