Vårdhygien

Här finns information om rutiner för vårdhygien

De vårdhygieniska rutinerna gäller för vård och omsorg i hela Kronobergs län. Vissa delar måste dock även beskrivas lokalt i varje kommun. Om du vill läsa om de delar av rutinerna som är lokala för Växjö kommun kan du gå direkt till Omsorgsförvaltningens lokala rutiner i vårdhygien. , 71.1 kB.

Idag måste våra kunskaper om vårdhygieniska rutiner upprätthållas och utvecklas för att förebygga infektioner och hindra smittspridning i samband med vård, omsorg, undersökning och behandling. Vårdhygien ska därför ingå som en naturlig del i kvalitetsarbetet. Det finns en föreskrift som styr basala hygienrutiner SOSFS 2015:10. Länk till annan webbplats. Socialstyrelsen har också givit ut ett Meddelandeblad , 207.1 kB. som förtydligar tillämpningen av ovanstående föreskrift.

Vårdmiljöer är särskilt känsliga för spridning av bakterier och virus. Vårdtagarna är ofta mer mottagliga än andra på grund av sämre immunförsvar, nedsatta försvarsmekanismer eller förändringar i den normala bakteriefloran. Vårdhygien är viktig för att minimera arbetsmiljöriskerna när det gäller smittspridning till personal.
I AFS 2005:1, Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet finns arbetsmiljöaspekter på smitta.

Infektioner som komplikation till vård och omsorg har beskrivits långt innan man hade kunskap om bakterier eller smittspridning.

Dessa rutiner har sammanställts i samverkan mellan länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Vårdhygien och Smittskyddsenhet, för att ge  fungerande och enhetliga vårdhygieniska rutiner i länets kommuner.

I den nationella handboken för hälso- och sjukvård  Länk till annan webbplats.finns kvalitetssäkrade och uppdaterade rutiner att utgå ifrån. Riktlinjerna för vårdhygien i kronobergs län finner ni här i handboken Rutiner för hälso- och sjukvård. informationen är indelad i olika avsnitt. Till vissa avsnitt finns också lokala rutiner för respektive kommun. Länk för att komma till Växjö kommuns riktlinjer hittar ni överst i detta avsnitt.

 
Syfte

Förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner genom

 • att inom vården skydda enskilda personer mot smitta
 • att all personal har tillgång till rutiner
 • att arbetsrutiner och utrustning på enheterna beaktas utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv
 • att all personal i det praktiska arbetet följer rutiner

Vårdrelaterad infektion

Med vårdrelaterad infektion menas varje infektionstillstånd som drabbar en patient till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppenvård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet har tillförts i samband med vården eller om det kommer från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet visar sig under eller efter vården. Med vårdrelaterad infektion menas även infektionstillstånd som personal drabbas av till följd av arbetet.

Exempel på vårdrelaterade infektioner kan vara urinvägsinfektion, sårinfektion och ögoninfektion. All personal har skyldighet att rapportera vårdrelaterade infektioner som avvikelser, se lokal rutin.

Omfattning

All personal inom kommunal vård, äldre- och handikappomsorg.

Ansvar

Vårdgivaren har enligt Hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats. ett ansvar för att bedriva en god och säker vård. Detta innebär bland annat att vi ska erbjuda en god hygienisk standard

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för att

 • rutiner finns som sprids i verksamheten
 • bevaka förekomsten av vårdrelaterade infektioner och ev smittspridning, samt analysera och vidta lämpliga åtgärder
 • ge information till verksamheten
 • rutiner uppdateras vid lagändringar och vid nya direktiv i samverkan med vårdhygienisk expertis
 • tillämpningen av gällande rutiner följs upp
 • rutin för kontroll av värmedesinfektionsutrustning finns
 • medverka i framtagande av rutin för arbetskläder efter verksamheternas behov i respektive kommun

Sjuksköterska har ansvar för att

 • vara väl förtrogen med vårdhygieniska riktlinjer
 • bedöma och förebygga risk för smittspridning
 • bevaka förekomsten av vårdrelaterade infektioner 
 • informera personal och enhetschef/områdeschef om lämpligt arbetssätt i olika situationer
 • handleda personal
 • rapportera avvikelser
 • meddela medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef/områdeschef vid misstanke om pågående smittspridning
 • upprätta slutrapport vid utbrott
 • meddela medicinskt ansvarig sjuksköterska vid förekomst av smittsam tuberkulos och multiresistent bakterie

Enhetschef/områdeschef har ansvar för att

 • vara väl förtrogen med vårdhygieniska rutiner
 • samtlig personal vid introduktion får kunskap om gällande rutiner
 • regelbunden utbildning och information sker
 • rutinerna följs på enheten
 • arbetsrutiner och utrustning på enheten anpassas enligt vårdhygieniska rutiner i samråd med sjuksköterska och/eller medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • rutinen följs vid stick- och skärskada på enheten
 • personal genomgår provtagning enligt rutiner i avsnittet om multiresistenta bakterier om behov finns, se rutin MRB.
 • vid nyanställning av vård- och omsorgspersonal följa rutinens avsnitt om tbc och hälsodeklaration
 • ta fram lokal rutin för arbetskläder

Vård- och omsorgspersonal har ansvar för att

 • inhämta vårdhygienisk kunskap 
 • följa gällande rutiner 
 • rapportera misstänkt smittspridning till sjuksköterska
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024