Multiresistenta bakterier (MRB)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska alltid informeras vid förekomst av MRB.

Multiresistenta bakterier är inte ett väldefinierat enhetligt begrepp utan måste regelbundet omvärderas.

En i praktiskt arbete användbar definition kan vara: ”en bakterie med sådan resistens att etablerade terapeutiska alternativ inte längre kan användas i behandling och profylax”.

Multiresistenta bakterier förekommer idag över hela världen, i samhället, såväl som på sjukhus, inom särskilt boende, sjukhem, rehabiliteringsanläggningar etc.

Bakterierna i sig är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men när de väl gett en infektion kan de vara svåra att behandla med antibiotika. I Sverige är det fortfarande förhållandevis ovanligt (jämfört med stora delar av världen) med denna antibiotikaresistens och man vill om möjligt försöka hindra att dessa bakterier får fäste i vårdmiljöer.

Vanligast förekommande bakteriefynd är i dagsläget

 • MRSA  methicillinresistenta (och ofta multiresistenta) Stafylococcus aureus
 • MRG
  Multiresistenta gramnegativa bakterier
  Komplicerad antibiotikaresistens framför allt inom arterna E coli och Klebsiella som ibland bildar enzymet ESBL (Extended spektrum betalaktamase), men även Enterobacter,  Acinetobacter, Stenothrophomonas samt Pseudomonas.
 • VRE 
  vancomycinresistenta Enterokocker

Enligt Smittskyddslagen har remitterande läkare skyldighet att anmäla fall med MRSA och VRE. Mikrobiologiska laboratorier anmäler fall med ESBL.

Det är viktigt att upptäcka bärarskap av MRB hos vårdtagare, personal och studerande i vårdyrkesutbildningar.

Åtgärdsprogram och omhändertagande av vårdtagare med misstänkt eller konstaterad multiresistent bakterie (MRB) enligt nedan är baserat på ”Multiresistenta bakterier i svensk hälso- & sjukvård - en nationell handlingsplan” från STRAMA.

Personal med hudlesioner (sår, eksem, psoriasis etc.) bör inte deltaga i det direkta omhändertagandet av vårdtagare med känd MRSA. Risk att personal utan hudlesioner ska bli MRSA-bärare (koloniseras/smittas) är mycket liten om man följer basala hygienrutiner.

Kontrollodling vårdtagare

Följande ska kontrollodlas (screenodlas) om det inte redan utförts av annan vårdgivare:

 • Vårdtagare som under det senaste halvåret vårdats/undersökts/behandlats utanför Sverige.
 • Vårdtagare som under det senaste halvåret vårdats/undersökts/behandlats inom Sverige med kända MRB problem se
 • Vårdtagare med känt bärarskap av MRB eller som delar hushåll med känd MRB-bärare kontrollodlas enligt behandlande läkares anvisning (vanligtvis smittskyddsläkare eller infektionsläkare).

Provtagning

Ta kontakt med behandlande läkare för remiss.

 • Ta alltid odling från yttre näsgången, svalg, perineum och feces (pinnprov från rectum eller feces).
 • Ta odling från ev hudlesion/sår/eksem/nagelbandsinfektion, ev urinkateter (urinprov), ev dränage, ev kanyler/infarter.
  Urinprov tas i urinodlingsrör.

Till övriga prov används provtagningspinne och transportrör. På remiss anges kort anamnes (land, ort, sjukhus, typ av vård).

Det tar vanligen ett dygn att få fram ett negativt odlingssvar. Om MRSA eller VRE påvisas kontaktas medicinskt ansvarig sjuksköterska av laboratorieläkare eller vårdhygien/smittskydd (vid helg kontaktas tjänstgörande sjuksköterska). 

Vård/omhändertagande

Vid konstaterad MRB eller i avvaktan på provsvar sker vård i ordinärt boende eller i eget rum med egen toalett och dusch inom särskilt boende. I avvaktan på provsvar betraktas vårdtagaren som koloniserad/smittad tills negativt provsvar erhålls.

Vård/omhändertagande på eget rum får inte innebära att vårdtagaren fråntas möjlighet att umgås socialt. Det innebär däremot att vård (hjälp med av- och påklädning, toalettbesök, omläggning av sår, mm) ska ske på det egna rummet.

Antibiotikabehandling bör alltid ske i samråd med infektionsläkare.
Behandling vid bärarskap av MRB ska alltid ske i samråd med vårdhygien eller smittskydd.

Obs!
Medicinskt indicerade och rehabiliterande åtgärder får ALDRIG försenas pga misstänkt eller konstaterat bärarskap av multiresistenta bakterier.

Om vårdtagare behöver omhändertagande på annan enhet skall mottagande enhet noga informeras om att förekomst av MRB finns eller kan finnas.

Vid tveksamhet rådgör med vårdhygien eller smittskyddsenheten.
 

Smittspårning/utredning

Utförs endast efter anvisningar från vårdhygien eller smittskydd.

Porslin

Vanligt omhändertagande om inte annat anvisas från vårdhygien eller smittskydd.

Tvätt

Se avsnittet Omhändertagande av tvätt.

Avfall

Avfallspåse försluts på rummet och hanteras som hushållsavfall.

Använt flergångsmaterial

Rengörs och desinfekteras i diskdesinfektor
alternativt rengörs noga manuellt med efterföljande desinfektion i spoldesinfektor/kokning tre minuter eller med kemiskt medel.

Spill av kroppsvätskor

Punktdesinfektion med alkoholbaserat medel med rengörande effekt.

Daglig/rutinmässig städning

Rengöring med rengöringsmedel.

Personal

Med personal avses all personal som deltar i vårdtagarnära arbete inkl vikarier, studerande, personliga assistenter, personal via bemanningsföretag m fl. De ska screenodlas (kontrollodlas) före inträde i arbete:

 • Personal som under senaste halvåret arbetat eller aktivt deltagit i vård/undersökning/behandling utanför Sverige.
 • Personal som under senaste halvåret arbetat eller aktivt deltagit i vård/undersökning/behandling inom Sverige med kända MRB-problem, se Vårdhygien på Region Kronoberg Länk till annan webbplats.
 • Personal som själv undersökts/vårdats/behandlats enligt ovan
 • Personal som varit i nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen.

Om provtagning sker under pågående antibiotikabehandling upprepas provtagningen 1-2 veckor efter avslutad behandling.

Tag inte proverna själv. Kontakta enhetschef/områdeschef för hänvisning till rätt enhet för personalprov t ex företagshälsovård eller vårdcentral, se lokal rutin.

Det är enhetschefens/områdeschefens ansvar att skicka personal till provtagning. Enhets-/områdeschef har ansvar för att rutinen följs. E-tjänst-Hälsodeklaration Länk till annan webbplats.  ska användas och lokal rutin.

Provtagning

Följande odlingar tas på personal oavsett vårdform

Yttre näsgång 

Pinnprov (ca 0,5 - 1 cm upp i näsan)

Svalg  

Pinnprov

Perineum eller ljumsken mot perineum 

Pinnprov

Sår, eksem, annan hudskada (irritation runt örhänge/piercing) nagelbandsinfektion etc

Pinnprov

 • På remissen begäras "Multiresistenta bakterier". Pappersremiss används.
 • Om odlingen avser specifikt smittämne anges detta tydligt på remissen (MRSA, VRE eller i undantagsfall MRG).
 • På remissen anges kort anamnes (land, ort, sjukhus, typ av vård)
 • Som avsändare och mottagare av svar anges arbetsplatsen och som ansvarig för undersökningen anges enhets-/områdeschef. Kopia på svar lämnas till provtagen personal via enhets-/områdeschef.
 • Om MRB påträffas kontaktas den provtagne samt enhets-/områdeschef.
  Negativa MRSA/MRG-odlingar svaras vanligen ut inom ett dygn. Avvakta inte negativ VRE-odling som vanligen tar två dygn. Vid positivt VRE-fynd erhålls kompletterande svar.

I avvaktan på provsvar inträder man i arbete om man inte har sår, eksem, psoriasis etc.

Personal med sår, eksem, psoriasis etc inträder inte i arbete förrän negativa provsvar föreligger.

Personal som ofta arbetar utomlands (inom Norden)

För personal som regelbundet växlar mellan arbete i Sverige och något annat nordiskt land kan odlingar tas en gång i månaden och då inte nödvändigtvis i direkt anslutning till arbete utomlands, men det ska göras regelbundet.

Bärarskap

Om MRB påträffas kontaktas medicinskt ansvarig sjuksköterska samt enhetschef/områdeschef av vårdhygien/smittskydd.

Vid konstaterat bärarskap görs individuell bedömning avseende arbetsuppgifter under tiden bärarskap kvarstår. Bedömning görs tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska samt enhetschef/områdeschef och vårdhygien/smittskydd.

Personal med bärarskap av MRSA eller VRE ska ha en ansvarig behandlande läkare. Behandling vid bärarskap av MRB sker i samråd med vårdhygien eller smittskyddsenheten.

Smittspårning/utredning

Utförs endast efter anvisningar från vårdhygien eller smittskydd.

Kostnader

Hur kostnader för analyser, vaccination, läkemedel mm hanteras, se lokal rutin LÄNK Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2023