Rengöring, desinfektion och sterilisering

Renhetsgrader

Rent

Begreppet rent innebär att något är ”för ögat synligt rent”. Rena produkter används vid kontakt med intakt hud (inte slemhinnor). Mekanisk rengöring av föremål/produkter, det vill säga disk och rengöring är viktigt för att minska spridning av mikroorganismer. T ex ett handfat som används till samma vårdtagare ska bli rent och torrt mellan de tillfällen som det används.

Höggradigt rent

Begreppet höggradigt rent betyder att produkter behandlats så att de inte medför risk för smitta. De är fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer. Dessa föremål kan användas vid kontakt med slemhinnor eller skadad hud, t ex instrument för såromläggning.

Sterilt

Begreppet sterilt innebär att det på en miljon produkter får finnas en levande mikroorganism.
Ett föremål behöver vara sterilt endast om det ska föras in i delar av kroppen som vanligtvis inte står i förbindelse med yttervärlden genom att hud eller slemhinna penetreras.

Rengöring, desinfektion, sterilisering

Enbart rengöring är ett bra sätt att minska antalet smittämnen. Desinfektera ytor vid spill av kroppsvätskor.

Maskinell rengöring

Rengöring och desinfektion i disk- eller spoldesinfektor ska användas i första hand för flergångsmaterial som tål det.

Manuell rengöring

Används då tillgång till utrustning för maskinell rengöring saknas. Överväg om engångsmaterial kan användas istället. Vid rengöring används disk- eller rengöringsmedel. Till instrument används ett instrument-diskmedel. Diskmedel som används till gods förorenat med kroppsvätskor ska avlägsna äggviteämnen. De flesta vanliga handdiskmedel löser äggviteämnen och fett. Använd en separat diskborste.

Rengöring av instrument etc som förorenats av kroppsvätskor ska ske under vattenytan i balja/ho för att undvika stänk, ej under rinnande vatten!

Desinfektion

Begreppet desinfektion innebär att instrument, föremål och ytor behandlats så att de inte medför risk för smitta. För att nå bästa desinfektionseffekt ska rengöring ske före desinfektion.
Desinfektion utförs med värme eller kemiska medel.

Värmedesinfektion

I första hand används diskdesinfektor eller spoldesinfektor.
Det går också att låta godset koka under lock i tre minuter. Låt det därefter lufttorka eller torka torrt med engångshandduk.

Spoldesinfektor

Spoldesinfektor är avsedd för att hälla ut vätskor i och rengöring samt desinfektion av urinflaskor, bäcken och handfat. Den är inte godkänd för rengöring av instrument.

Diskdesinfektor

En diskdesinfektor tillåter inte utslag av vätskor. Den är avsedd för rengöring och desinfektion av instrument, handfat, skålar etc. Rörformigt material fästs så att det diskas stående. En diskdesinfektor kan också användas för desinfektion av tömda/manuellt avsköljda bäcken. Urinflaskor kan vara svårt att köra, använd ev engångsalternativ.

Kombimaskin

Kombimaskin används för utslag av vätskor, rengöring och desinfektion av urinflaskor, bäcken, handfat etc samt desinfektion av instrument som först är manuellt rengjorda.
Kombimaskiner tillverkas inte längre.

Apparatur avsedd för värmedesinfektion ska regelbundet (minst en gång per år samt vid behov) kontrolleras avseende rengörings- och desinfektionsförmåga. Ett program/schema för förebyggande underhåll och service ska finnas.

Egenkontroll av apparatur för värmedesinfektion

Löpande egenkontroller ska göras , 265.1 kB.

Kemisk desinfektion

Används då utrustning för värmedesinfektion saknas och vid desinfektion av värmekänsligt material. Kemiskt desinfektionsmedel skall vara avsett för ytor och/eller instrument. Handdesinfektionsmedel skall inte användas (innehåller återfettande komponent). Desinfektionen ska föregås av manuell rengöring.

Sterilisering

Sterilisering ska endast ske i kontrollerade godkända processer.
Behövs sterila flergångsinstrument kontakta Sterilcentralen på lasarettet i Ljungby eller Växjö för att få steriliseringsprocess utförd enligt överenskommelse.

Omhändertagande av använt flergångsmaterial (i första hand instrument) efter vård/undersökning/behandling

Ordinärt boende

Rengör noggrant under vattenyta med instrumentdiskmedel och vatten och separat diskborste. Skölj godset och torka torrt med engångshandduk. Godset torkas därefter med alkoholbaserat desinfektionsmedel avsett för instrument under en minut eller lägg ner föremålet i lösningen en minut och låt sedan lufttorka. Det går också bra att låta det diskade och sköljda godset koka under lock i tre minuter. Låt sedan godset lufttorka eller torka torrt med engångshandduk.
Rent och desinfekterat gods kan förvaras hos vårdtagaren.
Använd diskborste (bunden till vårdtagaren) desinfekteras med alkoholbaserat medel eller genom att kokas i vatten.
Det går också att ta med godset till arbetsplatsen i plastpåse och rengöra där.

Särskilt boende

Finns diskdesinfektor använd den, om inte, rengör noggrant under vattenyta med instrumentdiskmedel och vatten. Skölj godset och torka torrt med engångshandduk. Godset torkas därefter flödigt med alkoholbaserat desinfektionsmedel avsett för instrument under en minut eller lägg ner föremålet i lösningen en minut och låt sedan lufttorka. Det går också bra att låta det diskade och sköljda godset koka under lock i tre minuter. Låt sedan godset lufttorka eller torka torrt med engångshandduk.
Använd diskborste rengörs och desinfekteras (i spoldesinfektor eller genom att kokas i vatten).

Exempel på hantering när diskdesinfektor och spoldesinfektor saknas , 10.3 kB.

Tips vid manuell rengöring av bäcken:
Lägg toalettpapper i botten på bäckenet för att underlätta tömning. Rengör med separat diskborste och diskmedel (eller tvål) och spola av i duschen. Torka torrt med papper.

Tips vid manuell rengöring av vårdtagarbunden urinflaska:
Fyll med vatten och lite diskmedel, skölj ur. Ta vatten i duschen och töm i toaletten. Överväg engångsalternativ.

Skölj ur duschen efter rengöring. Tvättstället ska inte användas för rengöring av urinflaskor och bäcken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024