Omsorgsförvaltningens lokala rutiner i vårdhygien

Här finns information om omsorgsförvaltningens lokala rutiner i vårdhygien

Gå direkt 

Bakgrund

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en viktig del i kvalitets- och säkerhetsarbetet i alla former av omvårdnad och alla vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. (SOSFS 2005:12, SOSFS 2006:11)

I hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats. ställs krav på att vården skall vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, i Socialstyrelsens föreskrift (2007:19) beskrivs vikten av den basala hygienen och enligt Smittskyddslagen Länk till annan webbplats. ska smittskyddsläkaren ansvara för att följa upp att vårdgivare (kommunen, enskilda verksamheter) vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning.

Personal i omsorgsförvaltningen som arbetar med hälso- och sjukvårdsuppgifter samt personal som deltar i arbete nära omsorgstagaren omfattas av dessa rutiner.

Syfte och Mål

Syftet är att detta dokument ska komplettera och anpassa vissa delar av länets vårdhygieniska rutiner  till omsorgsförvaltningen förutsättningar.

Målet är att förhindra smittspridning av vårdrelaterade infektioner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2022