Stickskador, smittsamma sjukdomar och multiresistenta bakterier

Här finns information om rutin för stickskador, smittsamma sjukdomar och multiresistenta bakterier

Magsjuka

Magsjuka orsakas vanligen av bakterier eller virus och utgör varje år stora problem.

Rutinen för avstängning av personal vid smittosam sjukdom. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Personal som blir smittade ska stanna hemma i 48 timmar efter symtomfrihet. Läs mer i rutinen för avstängning av personal vid smittosam sjukdom. 

MAS gör tillsammans med hygiensjuksköterska bedömningen av om ett utbrott föreligger och om det kan vara vinterkräksjuka. Ofta är det aktuellt med avföringsodling på omsorgstagare och/eller medarbetare. Tag alltid kontakt med MAS vid misstanke om utbrott av vinterkräksjuka.

Om vi på en kommunal enhet har magsjuka och därför inte vill utsätta en person som ska skrivas ut från sjukhuset för smittorisk kan MAS bedöma att utskrivning är olämplig. Då införs så kallat hemtagningsstopp. Samråd bör ske med vårdhygien/Smittskydd.

Tuberkulos/lungtuberkulos 

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. I Sverige rapporteras cirka 500 fall per år.

Enhetschefen har ansvar för att

Tuberkulinprövningen görs på den vårdcentral där personalen är listad och är avgiftsfri för personal som arbetar inom vård och omsorg. Vid besöket på vårdcentralen tas en kopia på hälsodeklarationen med samt informationsblanketten tuberkulinprövning. Blanketten hittas under fliken bilagor.

Multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier förekommer idag över hela världen, i samhället, så väl som på sjukhus, inom särskilt boende, rehabiliteringsanläggningar e t c.

Det är viktigt att upptäcka MRB hos omsorgstagare, personal och studerande i vårdyrkesutbildningar.

Enhetschefen ansvarar för att

  • nyanställd personal, oavsett anställningsform, besvarar frågor på blanketten Multiresistenta bakterier. , 85.5 kB, öppnas i nytt fönster. Blanketten ska även fyllas i om en person har arbetat inom vården eller vårdats utomlands eller i Sverige i ett område där det finns spridning av MRB. För att kontrollera vilka områden i Sverige som har spridning gå in på Region Kronobergs hemsida under vårdhygien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du också få annan information kring vårdhygien och multiresistenta bakterier.
  • personal som svaratJapå någon fråga gör en kontrollodling, enligt rutiner, på den vårdcentral där personalen är listad.
  • personal är skyldig att meddela enhetschefen om de fått vård och behandling vid frånvaro/ledigheter
  • förvara blanketten i respektive personalakt. För de som inte har en personalakt ska blanketten förvaras i en pärm på enheten.

Om en positiv odling på personal skulle hittas kontaktar mikrobiologen vårdhygien, som i sin tur kontaktar vederbörande personal, infektionskliniken, arbetsgivaren och MAS.

Det är arbetsgivaren som bekostar eventuella utgifter i samband med läkarkontakt. Vid läkarbesök ska personalen visa en kopia på blanketten. Skriv fakturaadress, referensnummer och enhetschefens namn på blanketten.

Blodsmitta

Det finns sjukdomar som framförallt smittar med blod bland annat HIV, Hepatit B och Hepatit C. Omsorgstagarna eller deras förvaltare är skyldiga (enl. smittskyddslagen) att informera om sin blodsmitta vid situationer med risk för smittspridning.

Enhetschefen ansvarar för att

  • utföra åtgärder enligt länets vårdhygieniska rutiner om personalen får stick och skärskador.
  • se till att personal gör en provtagning (enl rutin inom 3 dygn) på den vårdcentral där personalen är listad. Vid helger ska personalen besöka jourläkarcentralen.
  • göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan
  • fyll i blanketten Registrering vid stick och skärskada , 65.5 kB, öppnas i nytt fönster. som sedanskickas till Vårdhygien Centrallasarettet och till medicinskt ansvarig sjuksköterska inom en vecka.
  • ge personal information att en uppföljning ska göras enligt rutin.

Det är arbetsgivaren som bekostar eventuella utgifter i samband med läkarkontakt.

Vid läkarbesök ska personalen visa en kopia på blanketten. Skriv fakturaadress, referensnummer och namn på enhetschefen på blanketten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022