Stickskador, smittsamma sjukdomar och multiresistenta bakterier

Här finns information om rutin för stickskador, smittsamma sjukdomar och multiresistenta bakterier

Magsjuka

Magsjuka orsakas vanligen av bakterier eller virus och utgör varje år stora problem.

Rutinen för avstängning av personal vid smittosam sjukdom. Länk till annan webbplats.Personal som blir smittade ska stanna hemma i 48 timmar efter symtomfrihet. Mer information finns i rutinen för avstängning av personal vid smittosam sjukdom. 

MAS gör tillsammans med hygiensjuksköterska bedömningen av om ett utbrott föreligger och om det kan vara vinterkräksjuka. Ofta är det aktuellt med avföringsodling på omsorgstagare och/eller medarbetare. Tag alltid kontakt med MAS vid misstanke om utbrott av vinterkräksjuka.

Om vi på en kommunal enhet har magsjuka och därför inte vill utsätta en person som ska skrivas ut från sjukhuset för smittorisk kan MAS bedöma att utskrivning är olämplig. Då införs så kallat hemtagningsstopp. Samråd bör ske med vårdhygien/Smittskydd.

Tuberkulos/lungtuberkulos 

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. I Sverige rapporteras cirka 500 fall per år.

Enhetschefen har ansvar för att

Tuberkulinprövningen görs på Avonova, beställs på Avonova Customer Portal Länk till annan webbplats. och är avgiftsfri för personal som arbetar inom vård och omsorg. Då beställningen görs lämnas en kort beskrivning som ett underlag till önskad tjänst.

Privata vårdgivare i kommunen använder blankett

Multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier förekommer idag över hela världen, i samhället, så väl som på sjukhus, inom särskilt boende, rehabiliteringsanläggningar e t c.

Det är viktigt att upptäcka MRB hos omsorgstagare, personal och studerande i vårdyrkesutbildningar.

Enhetschefen ansvarar för att

Om en positiv odling på personal skulle hittas kontaktar mikrobiologen vårdhygien, som i sin tur kontaktar vederbörande personal, infektionskliniken, arbetsgivaren och MAS.

Det är arbetsgivaren som bekostar eventuella utgifter i samband med läkarkontakt. Vid läkarbesök ska personalen visa en kopia på blanketten. Skriv fakturaadress, referensnummer och enhetschefens namn på blanketten.

Blodsmitta

Det finns sjukdomar som framförallt smittar med blod bland annat HIV, Hepatit B och Hepatit C. Omsorgstagarna eller deras förvaltare är skyldiga (enl. smittskyddslagen) att informera om sin blodsmitta vid situationer med risk för smittspridning.

Enhetschefen ansvarar för att

  • utföra åtgärder enligt länets vårdhygieniska rutiner om personalen får stick och skärskador.
  • se till att personal gör en provtagning (enl rutin inom 3 dygn) på den vårdcentral där personalen är listad. Vid helger ska personalen besöka jourläkarcentralen.
  • göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan
  • fyll i blanketten Registrering vid stick och skärskada , 65.5 kB. som sedanskickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska inom en vecka.
  • ge personal information att en uppföljning ska göras enligt rutin.

Det är arbetsgivaren som bekostar eventuella utgifter i samband med läkarkontakt.

Vid läkarbesök ska personalen visa en kopia på blanketten. Skriv fakturaadress, referensnummer och namn på enhetschefen på blanketten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2023