Systematiskt kvalitetsarbete inom området vårdhygien - egenkontroll

Här finns information om systematiskt kvalitetsarbete inom området vårdhygien - egenkontroll.

Omsorgsförvaltningen utför systematiskt kvalitétsarbete genom att

  • enhetschefen gör tillsammans med personal och sjuksköterska en digital enkätundersökning av följsamheten till de basala hygienrutinerna på varje enhet en gång om året.
  • de enheter som har verksamheter där det är lämpligt och möjligt deltar en gång om året i punktprevalensmätning vårdhygien och rapporterar in sina resultat av mätningen till SKR. Resultaten återkopplas sedan av enhetschef till enheten. De förvaltningsövergripande resultaten ligger till grund för arbete inom vårdhygien som beskrivs i patientsäkerhetsplanen.
  • Personalen dokumenterar och analyserar fortlöpande avvikelser i vårdhygien, samt åtgärdar brister. Resultaten återkopplas av enhetschefen till enheten.
  • Vid introduktion av nya chefer och medarbetare informeras de om omsorgsförvaltningens arbete med vårdhygien.
  • Nyanställd personal, oavsett anställningsform, får besvara frågor i en hälsodeklaration om smittsamma sjukdomar. (TBC + MRB)
  • Skriva rapport vid stick och skärskada samt vid stänk av blod i ögon eller på slemhinnor. Hantera avvikelsen som en avvikelse dvs utreda orsakerna till händelsen och sätta in åtgärder för att förebyga upprepning. Kontrollprover och ev vaccination enligt rutin.
  • Omsorgsförvaltningen kan få råd och stöd av vårdhygienisk expertis från Region Kronobergs hygiensjuksköterska som även genomför hygienronder på fem enheter per år och vid behov.
  • Leg. personal gör självskattning , 35.5 kB, öppnas i nytt fönster. två gånger per år. Instruktion för ifyllande , 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2023