• Startsida
  • / Kvalitets- och utvecklingsarbete

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Omsorgsförvaltningens tjänster och insatser till kommunens invånare ska vara av god kvalitet. För att visualisera kvalitetsarbetets olika delar och begrepp har omsorgsförvaltningen tagit fram en modell för styrning och kvalitet, en kvalitetsmodell. Syftet med kvalitetsmodellen är att ge en helhetsbild över arbetet med kvalitet i omsorgsförvaltningens verksamheter.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggande värderingar
i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Motsvarande gäller för kommunala hälso- och sjukvården som regleras i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) samt patientsäkerhetslagen (PSL). Därutöver finns bestämmelser i förordningar samt föreskrifter och allmänna råd (SOSFS och HSLF-FS). Därtill kommer kommunala och förvaltningsspecifika bestämmelser om mål och krav på verksamheten samt lokalt fastställda arbetsprocesser och rutiner, vilket sammantaget bildar omsorgsförvaltningens ledningssystem.

Utifrån de grundläggande bestämmelserna i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt i ledningssystemet ska all verksamhet i omsorgsförvaltningen arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med det som ibland kallas för PGSA-modellen eller förbättringshjulet. PGSA står för Planera, Genomföra, Studera och Agera och är ett allmänt vedertaget sätt att arbeta med utveckling och förbättringar. I Omsorgsförvaltningens kvalitetsmodell används de begrepp som Socialstyrelsen använder sig av avseende systematiskt förbättringsarbete, det vill säga Planera, Genomföra, Utvärdera och Förbättra.

I omsorgsförvaltningens kvalitetsmodell definieras kvalitet utifrån sex olika begrepp som ska genomsyra hela verksamheten:

  • Individanpassning
  • Tillgänglighet
  • Kunskapsbasering
  • Säkerhet
  • Jämlikhet/likvärdighet
  • Effektivitet

Sammantaget ska de här olika delarna i omsorgsförvaltningens kvalitetsmodell leda till att invånare i Växjö kommun ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. På undersidorna kan du läsa mer om de olika delarna som ingår i omsorgsförvaltningens kvalitetsmodell.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024