Vad är kvalitet för omsorgsförvaltningen?

Enligt Socialstyrelsens definition av kvalitet ska verksamheten utformas i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter, beslut och bästa tillgängliga kunskap. Den som bedriver verksamhet kan därutöver välja att ställa ytterligare krav och mål på sin verksamhet.

Kvalitetspil där delen om kvalitet är markerad. Individanpassning, tillgänglighet, kunskapsbasering, säkerhet, jämlikhet/likvärdighet och effektivitet.

Kvalitet avser allt som verksamheten gör, hur det görs, vilka resultat som uppnås och hur resursanvändningen ser ut. Kort sagt handlar kvalitet om verksamhetens förmåga att tillfredsställa krav som uttalas i lagstiftning och lokala beslut på politisk och/eller ledningsgruppsnivå samt omsorgstagarnas förväntningar, både för arbetssätt och resultat. Kvalitet kan förklaras som förhållandet mellan förväntan och upplevelse. Det ska vara tydligt för medborgare och brukare vad de kan förvänta sig av omsorgsförvaltningen. Den som kommer i kontakt med vård och omsorg bedömer kvaliteten i förhållande till vad hen har förväntat sig.

För att uppnå kvalitet i verksamheten har omsorgsförvaltningen ett ledningssystem, med syfte att ge struktur för ledning och styrning samt att göra det tydligt vem som gör vad samt när och hur det ska utföras.

Omsorgsförvaltningens ledningssystem består av:

Det finns sex olika aspekter som är viktiga att beakta och arbeta med för att uppnå en god kvalitet i verksamheten, kopplat både till nationell lagstiftning och lokala mål och beslut.

Individanpassning

Innehåller två aspekter:

 • stöd i specifika livsförhållanden, med basen i beviljade insatser. Insatserna ska bidra till att tillgodose behov, nöjdhet, meningsfullhet och självständighet. Stödet kan delas in i tre delar:
  • omsorg/stöd (till exempel personlig hygien, förflyttning)
  • service (till exempel städning, tvätt, inköp, ärenden, tillredning av måltider och social samvaro)
  • vård och rehabilitering (till exempel omvårdnad och medicinsk behandling)
 • förhållningssätt, med delarna:
  • bemötande/respekt/integritet
  • delaktighet/inflytande/ flexibilitet
  • trygghet/kontinuitet/förtroende
  • helhetsupplevelse

Tillgänglighet

Väntetider, ej verkställda beslut och nåbarhet.

Kunskapsbasering

Evidensbaserad verksamhet via till exempel kvalitetsregister, följsamhet till beslutade metoder, vårdprogram, vårdprocesser, nationella och regionala rekommendationer samt organiserad och behovsstyrd kompetensutveckling.

Jämlikhet/likvärdighet

Avseende exempelvis kön, ålder och geografi.

Effektivitet, volymer och avtalskrav

Som KPB (kostnad per brukare), brukartid, bemanning, kompetens och ekonomi/bolagsregler.

Säkerhet

Informationssäkerhet, patientsäkerhet, riskanalys på organisatorisk och individuell nivå, hot- och våldsförebyggande arbete, följsamhet till rutiner, smittförebyggande arbete, brandsäkerhet och klimatfrågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024