Ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet

För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt krävs en fördelning av ansvar och befogenheter.

Omsorgsnämndens ansvar

Omsorgsnämnden beslutar om mål, uppdrag och strategisk riktning för verksamheten samt ansvarar för arbetet som utförs av omsorgsförvaltningen.

Förvaltningschefens ansvar

Förvaltningschefen har inför omsorgsnämnden det yttersta ansvaret för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten i enlighet med ledningssystemet. Förvaltningschefen fastställer vilka särskilda insatser förvaltningen ska arbeta med för att uppnå de politiska målen. Förvaltningschefen är tillika verksamhetschef för hälso- och sjukvård och har därmed det övergripande ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Omsorgs- eller avdelningschefens ansvar

Omsorgs- eller avdelningschef har inför förvaltningschefen ansvar för att verksamheten inom avdelningen bedrivs med god kvalitet och med patientsäkerheten i fokus. Omsorgs- eller avdelningschefen har det direkta ansvaret för att planera, leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet enligt ledningssystemet inom sitt område. Omsorgs- eller avdelningschef har ansvar för uppföljning av resultat och för att vidta de förbättringsåtgärder som uppföljningen aktualiserar.

Enhetschefens ansvar

Enhetschefen har ansvar för att planera, leda och genomföra det systematiska kvalitetsarbetet på enheten i enlighet med ledningssystemet för kvalitet. Enhetschefen har ansvar för uppföljning av resultat och för att vidta de förbättringsåtgärder som uppföljningen aktualiserar samt för att ge information om resultatet till medarbetare och brukare. Enhetschefen ska skapa förutsättningar för medarbetare att delta i det systematiska kvalitetsarbetet och ansvarar för att leda kvalitetsrådets arbete på enheten.

Mer information om kvalitetsråd hittar du här.

Medarbetarens ansvar

Medarbetaren har inför enhetschefen ansvar att känna till och arbeta i enlighet med de processer och rutiner som gäller för verksamheten. Medarbetaren ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och medverka i planering och uppföljning av mål och resultat under ledning av enhetschef.

MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS ansvarar inför förvaltningschef för att säkerställa hälso- och sjukvårdsprocessen, med tillhörande riktlinjer, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. MAS tar årligen, tillsammans med MAR, fram en patientsäkerhetsberättelse med tillhörande plan, som beslutas av omsorgsnämnden. MAS genomför tillsyn, egenkontroll och uppföljning enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). MAS ansvarar för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för vårdskada.

MAR – medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAR ansvarar inför förvaltningschef för att säkerställa rehabiliteringsprocessen, med tillhörande riktlinjer, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. MAR tar årligen, tillsammans med MAS, fram en patientsäkerhetsberättelse med tillhörande plan, som beslutas av omsorgsnämnden. MAR genomför tillsyn, egenkontroll och uppföljning enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). MAR ansvarar för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för vårdskada.

SAS – socialt ansvarig samordnare

SAS ansvarar inför förvaltningschef för att säkerställa socialtjänstprocessen, med tillhörande riktlinjer, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. SAS ansvarar tillsammans med övriga i utredningsgruppen för utredning och bedömning av missförhållanden enligt lex Sarah samt för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden, efter beslut av förvaltningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022