Kvalitetsråd

Kvalitetsrådet är ett forum som ska möjliggöra ett systematiskt kvalitetsarbete på alla enheter i omsorgsförvaltningen. Där träffas chefer och medarbetare regelbundet för att följa upp, analysera och ta beslut om förbättringar för att utveckla kvaliteten för omsorgstagare.

Grunden för kvalitetsråden är framtagna och beslutade utifrån bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet SOSFS 2011:9.

För att lyckas med förändringsarbete behöver alla medarbetare dela med sig av sina kunskaper, vara engagerade samt vara delaktiga och informerade om det som kvalitetsrådet gör. Varje enhet behöver därför hitta en struktur som gör att kvalitetsrådets uppdrag blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Syftet med kvalitetsråd är

 • en möjlighet att kunna arbeta med systematiska förbättringar för omsorgstagarna på lokal nivå
 • att göra alla medarbetare delaktiga och engagerade i ett strukturerat och regelbundet förbättringsarbete
 • att lära av varandra genom intern spridning av goda exempel och resultat.

Kvalitetsrådets arbete utgår från Växjö kommuns värdegrund. Hörnstenarna ska vara:

 • god måluppfyllelse
 • avvikelsehantering
 • introduktion av nyanställda
 • ständiga förbättringar.

Kvalitetsrådet ska arbeta med följande uppgifter:

 • Följa upp, analysera och ta beslut om förbättringar som ger positiva effekter för hela enheten. Förbättringarna ska vara kopplade till verksamhetens mål och skapa värde för omsorgstagarna.
 • Hitta och arbeta in förebyggande åtgärder i rutiner och arbetssätt. Målet är att minska antalet avvikelser.
 • Alla medarbetare ska vara engagerade och delaktiga i kvalitetsarbetet. Enheterna ansvarar för att alla medaretare arbetar enligt beslutade processer och rutiner.
 • Deltagarna i kvalitetsråden är ambassadörer för kvalitetsarbetet och ska sprida en positiv inställning till medarbetare, omsorgstagare och anhöriga. I uppdraget ingår också att ge återkoppling till de som lämnar in rapporter, klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Kvalitetsrådets uppdrag och uppgifter ska alltid kopplas till Växjö kommunkoncerns värdegrund.

Underlag som kan användas i kvalitetsrådet

I följande resultat och källor finns inspiration och fakta att ta som utgångspunkt i arbetet:

 • Resultat från brukarundersökningar/mätningar (måluppfyllelse)
 • Resultat från kvalitetsregister
 • Avvikelser och synpunkter
 • Områden som lyfts på eventuellt boenderåd och anhörigträffar
 • Utredningar om missförhållanden och anmälningar enligt Lex Maria/Lex Sarah.

För att kvalitetsrådet ska få avsedda effekter behöver alla deltagare i kvalitetsrådet få goda förutsättningar:

 • Genomgång av kvalitetsrådets syfte och uppgifter samt säkerställa att alla i gruppen har samma kunskapsnivå i systematiskt förbättringsarbete.
 • Ta inspiration av andra enheters arbete, såväl internt som externt.

Inspirationsfilm om kvalitetsråd Länk till annan webbplats.

Kvalitetsrådet leds av enhetschefen. I rådet ingår ett antal medarbetare. En sjuksköterska ska vara med och när det finns behov kan rehab-personal bjudas in.

Det kan vara bra om deltagarna i rådet roterar bland medarbetarna. På så sätt blir alla medarbetare involverade i enhetens förbättringsarbete.

Vid behov av stöd i arbetet kontakta avdelning utveckling. Stödet kan till exempel handla om:

 • introduktion i förbättringskunskap
 • framtagande av nya verktyg
 • metodstöd
 • coachning i samband med igångsättning, genomförande och uppföljning av förbättringsarbeten.

Regelbundna träffar

Kvalitetsråden träffas minst åtta gånger per år. I början, när arbetet ska byggas upp, kan kvalitetsrådet behöva träffas oftare. Enhetscheferna lägger en plan för kvalitetsrådets träffar.

Använd mallar för kallelse och anteckningar som finns under Mallar och stöddokument i gemensam yta i Teams.

Mallen för kallelse till kvalitetsråd Länk till annan webbplats.
Stödtexter till mallen för kallelse Länk till annan webbplats.

Dokumentation

Anteckningar ska föras vid kvalitetsrådens möten och sparas tillgängligt för alla medarbetare på enheten.

Mall för kvalitetsrådets mötesanteckningar Länk till annan webbplats.

Anteckningarna ska också publiceras i gemensam yta i Teams:

Oms Kvalitetsråd i omsorgsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Metod för förbättringsarbete i kvalitetsråden

Steg 1: Mål utifrån nuläge

Börja med att sätta ett mål utifrån konstaterat nuläge. Målet kan anpassas efter till exempel politiska mål som enheten inte uppnår eller att det inkommer många synpunkter från omsorgstagare kring ett visst förbättringsområde. Det kan också handla om ett en mätning visar på ett förbättringsområde kring en viss fråga eller att medarbetarna har en idé om något som behöver bli bättre.

Steg 2: Mätningar som behöver göras

Hur vet man att man blir bättre och att verksamheten förflyttar sig i riktning mot uppsatta mål? Fundera över vilka mätningar som behöver göras för att kunna följa förflyttningen? Hur och när behöver mätningar göras? Använd eller utveckla om möjligt befintliga mätningar, i stället för att utveckla helt nya.

Steg 3: Förslag till förbättringar

Vilka förändringar behöver göras för att uppnå den önskvärda förbättringen? Ta fram idéer och förslag till förbättringar.

Mall för att planera förbättringsarbetet Länk till annan webbplats.

Steg 4: Testa idéer utifrån uppsatta mål

Använd förbättringshjulet för att testa idéer utifrån uppsatta mål. Varje idé som testas ska följa förbättringshjulets olika steg, det vill säga Planera – Genomföra – Utvärdera – Förbättra. I den sista fasen tas ställning till om ytterligare förändringar behöver göras och om man bör testa ett varv till. För varje varv (varje testcykel) kan nya lärdomar dras och korrigeringar göras för att så småningom nå fram till det önskade målet.

Berätta för andra hur det går – inom enheten

För att resultaten ska bli bättre, trovärdigheten ska öka samt för att öka förståelsen för förbättringsarbetet behöver all personal vara delaktiga på ett eller annat sätt. Framför allt är det viktigt att vara tydlig med varför arbetet görs, det vill säga vad är meningen med förändringen. Det är lika viktigt som att prata om vilket problem som ska lösas.

Gör en plan för hur och i vilka sammanhang som kvalitetsrådet ska återkoppla till enheten. Ett sätt kan vara att ha en kort rapportering från kvalitetsrådets arbete som en stående punkt på APT/enhetsmöten.

Berätta för andra hur det går – omsorgstagare och anhöriga

Eftersom omsorgstagare och anhöriga påverkas av förbättringsarbetet behöver de också få veta vad som händer.

 1. Gör en plan för hur och i vilka sammanhang som omsorgstagare och anhöriga ges möjlighet att ta del av kvalitetsarbetet. Att ha en kort rapportering från kvalitetsrådets arbete som en stående punkt i månadsbrev eller eventuellt boenderåd och anhörigträffar kan vara ett sätt.
 2. Informera omsorgstagare och anhöriga också om hur de kan ge förslag till förbättringsområden inom verksamheten.

Rapportera till omsorgschef

Alla kvalitetsråd rapporterar till omsorgs-/avdelningschefer. Dessa får då en helhetsbild över kvaliteten och planerade/genomförda förbättringsarbeten.

Varje år sammanställer kvalitetsrådet en kvalitetsrapport över planerade och genomförda förbättringsarbeten. Kvalitetsrapporten struktureras enligt följande:

 • om valda förbättringsområden: vad, varför, hur och när?
 • vilka förbättringsidéer har testats?
 • gav lösningarna de förbättringarna vi tänkte oss?
 • vilka nya/omarbetade arbetssätt/rutiner/processer har etablerats?
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2022