Ansvarsfördelning

Maten och måltiderna utgör en betydelsefull del av dagen. För att åstadkomma en bra måltidsservice och ett gott nutritionsomhändertagande är det viktigt att alla ingående professioner i nutritionskedjan kring omsorgstagaren/patienten vet vad som förväntas av oss.

Nutritionsomhändertagande bygger på tvärprofessionell samverkan, där olika professioner bidrar med kunskap utifrån respektive yrkesperspektiv. I vårdhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs olika professions ansvar.

Omsorgstagaren/patienten har ett eget ansvar för sin hälsa. I de fall omsorgstagaren/patienten inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin energi-, närings- och/eller vätsketillförsel har omsorgsförvaltningen ett ansvar för att behovet tillgodoses.

Biståndshandläggaren har ansvar för att utreda och besluta om omsorgstagarens/patientens behov av och rätt till stöd och hjälp i samband med måltider. Samverkan sker med berörd medicinsk personal.

Omsorgspersonalen är ansvarig för att följa de rutiner och riktlinjer som finns för mat, måltider och nutrition. Omsorgspersonalen medverkar vid bedömning av den enskildes näringstillstånd, genomför nutritionsordinationer och gör uppföljningar på uppdrag av sjuksköterska. När förändringar i näringstillståndet observeras eller vid problem med matsituationen ska detta rapporteras till sjuksköterska.

Patientansvarig sjuksköterska är omvårdnadsansvarig vad gäller patientens nutritionsstatus (näringsintag i förhållande till hälsotillstånd). Det innefattar att identifiera och bedöma risk för undernäring eller andra svårigheter att inta måltider, samt för nutritionsutredning, ordination av nutritionsinsatser, uppföljning, utvärdering och dokumentation.

Sjuksköterskan ordinerar individuellt anpassad kost och måltidsordning, ätstödjande åtgärder och i särskilt boende även kosttillägg och andra nutritionspreparat. Sjuksköterska ansvarar för att nutritionsordinationer genomförs enligt ordination och att kontakt tas med andra professioner (läkare, dietist, logoped, arbetsterapeut, tandläkare m.fl.) i de fall nutritionstillståndet kräver bedömning och åtgärder utanför det egna kompetensområdet.

Läkaren har det övergripande medicinska ansvaret och tar inom ramen för detta ställning till om nutritionsproblemet orsakas av medicinska faktorer som behöver utredas eller kan motverkas genom specifik medicinsk behandling. Läkaren bär också det yttersta ansvaret för enteral och parenteral nutrition. Tillsammans med behandlande dietist kan individuella nutritionsinsatser utformas.

Text

Logopeden är en viktig resurs i vården av patienter med dysfagi (sväljsvårigheter).

Enhetschefen har det övergripande ansvaret för mathanteringen på enheten. Detta innebär bland annat att den enskilde får den måltidsservice han/hon har rätt till (t.ex. specialkost, äthjälpmedel, assistans), att beslut fattade av biståndshandläggare verkställs, att måltidsordningen följer de riktlinjer som finns och att måltidsmiljön är trivsam. Enhetschefen har också ansvar för att personalen har den kompetens som krävs för att följa lagar och föreskrifter samt uppsatta mål och riktlinjer vad gäller mat, måltider och nutrition.

Enhetschef ansvarar för matsedel, produktion, för att kosten motsvarar de nationella kvalitetskraven avseende näringsinnehåll samt att avdelningarna får det de beställt.

Kökspersonalen är ansvarig för att beställd mat/kost enligt fastställd kvalitet tillhandahålles. Kökspersonalen är ansvarig för att följa de rutiner, riktlinjer, lagar och förordningar som finns för mathantering.

Dietisten utarbetar tillsammans med olika personalgrupper rutiner för mat, måltider och nutritionsfrågor i samråd med MAS. Dietisten medverkar i nutritionsutbildning och information till omsorgspersonal samt till andra yrkeskategorier i vårdkedjan. Dietisten är också en diskussionspartner för personalen i nutritionsfrågor. Dietisten har huvudansvaret för uppdatering av Nutritionshandboken.

I medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar ingår det att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet i de frågor som rör mat, måltider och nutrition inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta sker vanligtvis i samråd med dietist.

Arbetsterapeuten kan genom att prova ut lämpliga hjälpmedel underlätta ätandet. Arbetsterapeuten kan också tipsa om inköpsställen för äthjälpmedel. Tillsammans med sjukgymnasten kan arbetsterapeuten också underlätta ätandet genom att anpassa den enskildes sittställning vid måltid.

Tandläkare och tandhygienst är en viktig resurs i vården av patienter i behov av munvårdsåtgärder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Nutritionshandbok