Ansvarsfördelning

I detta avsnittet beskrivs hur ansvaret för mat, måltider och nutrition fördelas

Nutritionsomhändertagande bygger på tvärprofessionell samverkan, där olika yrkesgrupper bidrar med kunskap utifrån respektive yrkesperspektiv. I vårdhandboken Länk till annan webbplats. beskrivs olika professioners övergripande ansvar. Här beskrivs de yrkesgrupper som är närmast omsorgstagaren. För övrigt gäller omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner.

Omsorgstagare/patient har ett eget ansvar för sin hälsa och ska så långt det är möjligt vara delaktig i sin vård och omsorg. I de fall omsorgstagaren/patienten inte kan ta ansvar för hela eller delar av sin energi-, närings- och/eller vätsketillförsel har omsorgsförvaltningen ett ansvar att ge det stöd som behövs.

Biståndshandläggaren har ansvar för att utreda och besluta om omsorgstagarens/patientens behov av och rätt till stöd och hjälp i samband med måltider. Samverkan sker med berörd medicinsk personal.

Omsorgspersonalen är ansvarig för att följa de rutiner och riktlinjer som finns för mat, måltider och nutrition. Vidare har undersköterskan en viktig roll i att notera hur patienten äter i samband med måltid. När förändringar i näringstillståndet observeras eller vid problem med matsituationen ska detta rapporteras till sjuksköterska eller enhetschef.

Patientansvarig sjuksköterska har omvårdnadsansvar vilket inkluderar att identifiera och bedöma risk för undernäring eller andra svårigheter att inta måltider, samt för dokumentation och uppföljning av nutritionstillstånd i omvårdnadsjournalen.

Sjuksköterskan ordinerar ätstödjande åtgärder och ansvarar för nutritionsbehandlingens genomförande och uppföljning. Sjuksköterskan ordinerar kost och mellanmål när det inte föreligger behov av utredning för vidare ställningstagande till individuell nutritionsordination.

Vid undernäring och behov av nutritionsstöd bör sjuksköterskan kontakta dietist.

Enhetschefen har det övergripande ansvaret för mat och måltider på enheten.

Dietist i omsorgsförvaltningen utarbetar tillsammans med MAS och andra personalgrupper rutiner för mat, måltider och nutritionsfrågor. Dietisten medverkar i nutritionsutbildning och information till omsorgspersonal samt till andra yrkeskategorier i vårdkedjan. Dietisten har en rådgivande funktion för omsorgspersonal i nutritionsfrågor. Dietist i omsorgsförvaltningen har inte direktkontakt med omsorgstagaren så som dietist i primärvård och slutenvård har.

I medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar ingår det att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet i de frågor som rör mat, måltider och nutrition inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta sker vanligtvis i samråd med dietist.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2024