Måltidsombud

Måltidsombudet, en nyckelperson på avdelningen och i gruppbostaden.

För att säkerställa kvalitetsarbetet med frågor som rör mat, måltider och nutrition ska det finnas måltidsombud på varje avdelning och gruppbostad inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning. Enhetschefen ansvarar för att utse måltidsombud.

Blankett "Kontrakt måltidsombud" , 36.8 kB. ska ses som ett stöd och fylls i av både enhetschef och utsett måltidsombud. All personal i omsorgsförvaltningen bör ha god kännedom och kunskap om mat, måltider och nutritionens betydelse. All personal ska följa rådande riktlinjer för mat, måltider och nutrition.

Måltidsombudets övergripande uppdrag

  • Att vara länken mellan den enskilde, boendepersonal, sjuksköterska och kommunens dietist, i samarbete med enhetschefen i frågor som rör mat, måltider och nutrition
  • Att medverka i enhetens utvecklingsarbete inom området och vara ett bollplank för arbetskamrater i dessa frågor
  • Att delta i utbildningsaktiviteter och informationstillfällen
  • Att ansvara för att information vidarebefordras till övrig vårdpersonal och att nyanställda får information om riktlinjer och rutiner
  • Att ansvara för att det finns en återkommande punkt kring mat och nutrition på teamträffar och verksamhetsmöten

Omsorgsförvaltningens dietist

För stöd och rådgivning i det dagliga arbetet kan måltidsombudet vända sig till kommunens dietist. Dietisten svarar för att kalla till måltidsombudsträffar och grundutbildningen i kost och nutrition.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024