Äldreomsorg särskilt boende och dagverksamhet

Socialtjänstlagen (2001;453) präglas av förhållningssättet att alla skall få bibehålla sitt sätt att leva. Äldreomsorgens nationella värdegrund har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen, och säger att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Benar man ut innebörden av detta handlar det om den enskildes rätt till självbestämmande, delaktighet och individanpassning, respekt för privatliv och personlig integritet, gott bemötande, trygghet, meningsfull tillvaro och insatser av god kvalitet.
Denna värdegrund bör vara stommen i allt arbete kring mat och måltider i äldreomsorgen, i verksamheter som genomsyras av flexibilitet, lyhördhet och delaktighet för att locka fram aptit och matglädje hos omsorgstagarna.

Samtidigt krävs systematiska och strukturerade arbetssätt för att möjliggöra teorin i praktiken. Skriftliga rutiner kring hur dygnets alla måltider ska genomföras är en av Socialstyrelsens förslag till indikationer för måltider inom särskilda boenden och dagverksamheter. Dessa rutiner skall finnas för att säkerställa kvaliteten på arbetet som utförs. Innehållet i en måltidsrutin omfattar bland annat ett gemensamt tillvägagångssätt för hur måltiderna ska genomföras från planering till genomförande och efterarbete. I rutinen ska även en tydlig ansvarsfördelning för måltidens olika uppgifter finnas.

Sammanställningen av den måltidsrutin som gäller i Växjö kommun har gjorts med utgångspunkt i FAMM (Five Aspects Meal Modell) och Måltidsmodellens sex olika delar (säker, näringsriktig, god, integrerad, hållbar och trivsam). Måltidsrutinen har sitt ursprung i det måltidsprojekt som bedrevs i Växjö kommun 2016-2017, och har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av dietist, omsorgschef, enhetschefer, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterskor och kockar.

De litteraturgenomgångar kring verksamhetsstyrning av måltider i äldreomsorgen som finns i Livsmedelsverkets rapport ´"Mat och måltider i äldreomsorgen” lyfter fram fem framgångsfaktorer i arbetet med måltider i särskilt boende:
• Fokusera på individen
• Satsa på kunskap och kompetens
• Se till helheten -använd måltidsmodellen
• Tydliggör ansvaret och möjliggör samarbete
• Sätt upp mål, prioritera måltiden och fråga efter resultat

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Nutritionshandbok