Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkring av verksamheten och kontinuerlig uppföljning bekräftar inriktningen för det framtida arbetet. I avsnittet tydliggörs olika möjligheter.

Måltidsråd

Ett måltidsråd kan vara ett forum för omsorgstagare att få sina åsikter hörda. I matrådet kan representanter från de boende ingå liksom omvårdnadspersonal och det levererande köket.

Kompetens inom mat, måltider och nutrition

Enligt SOSFS 2011:12, " Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre" Länk till annan webbplats., bör medarbetare ha minst följande kompetens inom området måltid, mat och näring:

  • Kunskap om vilken betydelse måltid, mat och näring har för äldre personers hälsa och välbefinnande
  • Kunskap om hur förutsättningar skapas för goda matvanor och en god måltidsmiljö
  • Förmåga att tillaga måltider
  • Förmåga att stödja äldre personer vid måltider
  • Kunskap om livsmedelshantering

Enhetschef ansvarar för att omsorgspersonalen har den kompetens som krävs för att följa lagar och föreskrifter samt uppsatta mål och riktlinjer vad gäller mat, måltider och nutrition. Måltidsombuden är länken mellan omsorgstagare och övrig personal.

Avvikelsehantering, vårdskada och Lex Maria

All personal, har ansvar för att anmäla avvikelser. En avvikelse är en händelse som medfört eller kunnat medföra att omsorgstagaren skadats.

En avvikelse ska användas för att händelsen ska kunna undvikas i det framtida arbetet.

Om avvikelsen gäller måltidsorganisationens mat och måltider kontaktas respektive kök. Enhetschef inom boendet patientansvarig sjuksköterska informeras. Dokumentation enligt rutin.

Om avvikelsen gäller maten, måltiderna eller del av nutritionsvårdsprocessen kontaktas enhetschef inom boendet och patientansvarig sjuksköterska. Dokumentation enligt rutin.

Rutiner för övrig avvikelseregistrering och -hantering finns i handboken ”När det inte blev som det var tänkt”.

All hälso- och sjukvårdspersonal har enligt patientsäkerhetslagen 3 kap.5 §, skyldighet att rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom så kallad Lex Maria.

Undernäring - kan klassas som vårdskada

Onödig undernäring, dvs. undernäring som hade kunnat förebyggas inom hälso- och sjukvården, klassas som en vårdskada. I handboken ”När det inte blev som det var tänkt” finns mer information om hur man anmäler en vårdskada.

Livsmedelshygien och egenkontroll

Lagstiftningen är tydlig med att alla som arbetar med att hantera och servera mat har ansvar för att maten ska vara säker. Tillräckliga kunskaper skall finnas för att förstå de risker som finns i maten och i den hantering som utförs.

En grundläggande utbildning i livsmedelshygien Länk till annan webbplats. som riktar sig till all omsorgspersonal, finns i utbildningsportalen.

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper i hantering av livsmedel, samt få förståelse för varför verksamhetens egenkontrollprogram skall följas.

Svinnmätning

Att konstruktivt mäta svinnet på beställd mat är ett sätt att få en överblick på hur portionerna räcker till. Livsmedelsverket har metoder för mätning.

Ett sätt att kunna beställa måltider som inte behöver bli svinn är att ha en dialog med köket om portionsstorlekar. Att beställa till de boende som faktiskt vill äta måltiden är ett sätt.

Nationell uppföljning av måltider

Nationell uppföljning sker genom brukarundersökning som Socialstyrelsen genomför årligen, där några frågor handlar om mat och måltider. Socialstyrelsen initierar även årligen en enkätundersökning riktad till kommunala boenden med två frågor om måltidsrutiner och genomförandeplaner.

I den nationella undersökningen efterfrågas även dokumenterade rutiner för måltiderna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Nutritionshandbok