Måltidsobservationer

En måltid är mycket mer än maten vi lägger på tallriken och äter. En måltid innebär att
man äter och dricker vid en förutbestämd tid på dygnet och att det finns möjlighet att
äta organiserat tillsammans med andra personer. Förberedelser utav rummet, mötet och
maten i syfte att skapa en måltidsmiljö sker, samt ingår ett visst efterarbete efter att
man har druckit och ätit klart. En övergripande utvärdering av måltidernas kvalitet kan
göras genom måltidsobservationer. Strukturerade måltidsobservationer genomförs på avdelningarna minst två gånger per år med hjälp av framtagen måltidsobservationsblankett. Måltidsobservationerna är ett sätt att följa upp och utvärdera hur väl måltidschecklistan efterföljs och fungerar i verksamheten.

Vad är en måltidsobservation?

Resultatet av måltidsobservationer belyser det positiva som utförs men uppmärksammar också var det finns brister och utvecklingspotential. Att observera måltider i verksamheter ger möjlighet till reflektion och ett underlag för planering och utveckling av måltidsarbetet. Enligt Socialstyrelsens vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen är måltidsobservationer en bra form för kompetensutveckling inom området måltid, mat och näring.

I Växjö kommun har denna observationsmall tagits fram för att användas som en del i förbättringsarbeten av måltider i särskilt boende. Mallen utgår ifrån FAMM (Five Aspects Meal Modell) med huvudrubrikerna rummet, mötet, miljön/måltidsupplevelsen, samt styrning och ledning. Enligt rapporten Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter, Förslag till indikatorer från Socialstyrelsen bör måltidsobservationer baseras på en gemensam rutin som framtagits för verksamheten och bör inkludera alla delar i FAMM.

En måltidsobservation innebär att passivt iaktta hur en måltid går till och ser ut, allt ifrån personalens bemötande till presentation av maten och rummets ljussättning sammanfattas och bedöms utifrån FAMM. Planera vilken måltid skall observeras, en rekommendation är att börja med att observera middagen mitt på dagen. Läs noga gå igenom blanketten inför observationstillfället.

Att göra en måltidsobservation

Vid observationstillfället sätt dig så diskret som möjligt, på en plats där du väl kan överblicka hela måltiden, prata inte med kollegor eller omsorgstagare om det inte är nödvändigt. Fyll i observationsblanketten under måltidens gång och dokumentera gärna också genom att fotografera, t.ex. kan den visuella presentationen var intressant att fånga på bild. Anteckna gärna iakttagelser även utanför mallen, sätt dig sedan efteråt för att sammanställa det du observerat och reflekterat över i observationsunderlaget.

Länkar

Mall för måltidsobservation , 131.1 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Nutritionshandbok