Prioriteringsordning

Prioriteringsordning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommunrehab Växjö kommun.

Bakgrund och syfte

Prioriteringsordningen ska vara ett stöd att rangordna i vilken ordning patientärenden ska påbörjas. Den som har det största behovet av hälso-och sjukvård ska ges företräde till vården, Hälso- och sjukvårdslagen 3 kap. 1 § 2017:30 (HSL). Riksdagen har 1996/97:60 beslutat att tre etiska principer ska styra prioriteringarna i hierarkisk ordning: Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

I prioriteringsordningen kombineras fyra patientgrupper med fem problemområden. Första kontakt, när bedömning påbörjas ska ske inom 3 arbetsdagar efter ärendeanmälan, om inte ärendet är i prioriteringsklass A då kontakt ska tas samma dag. 

Patientgrupper

 1. Personer med vård och omsorg i livets slut, VILS
 2. Personer i ordinärt boende utan daglig hjälp från baspersonal
 3. Personer i ordinärt boende med daglig hjälp av baspersonal
 4. Personer i särskilt boende

Problemområden (delas in i fem grupper A-E)

A. Akut risk för allvarlig skada eller bestående men

B. Nytillkommen risk eller total svårighet att genomföra daglig personlig vård/förflyttning. Risk för nedsatta funktioner.

Åtgärd i syfte att

 • Minimera risker för patienten
 • Möjliggöra utförandet av daglig personlig vård/förflyttning

C. Stor svårighet att genomföra daglig personlig vård/förflyttning

Åtgärd i syfte att

 • Öka/ bevara graden av självständighet/ delaktighet hos patienten inom personlig vård/förflyttning
 • Öka/bevara funktion eller minska smärta

D. Måttlig svårighet att genomföra daglig personlig vård/förflyttning.
Måttlig till stor svårighet att utföra aktiviteter i hemliv samt icke daglig personlig vård/förflyttning.

Åtgärd i syfte att

 • öka/bevara graden av självständighet/ delaktighet/funktion hos patienten inom hemliv såsom att handla, bereda måltider; inom personlig vård såsom dusch; inom förflyttning såsom promenader/utevistelse.
 • Öka/bevara funktion eller minska smärta

E. Övriga områden

 • Intyg gällande aktivitets och funktionsförmåga

Hembesök med bedömning/åtgärd garanteras/ska senast ske enligt tabell. Dagarna räknas från ärendeanmälan. , 123 kB.

Definition av antal arbetsdagar för påbörjad bedömning/åtgärd

 • Omgående = samma dag som ärendeanmälan
 • Följande arbetsdag = första arbetsdagen/dagen efter ärendeanmälan
 • Inom två arbetsdagar = andra arbetsdagen/två dagar efter ärendeanmälan
 • Inom tre arbetsdagar = tredje arbetsdagen/tre dagar efter ärendeanmälan
 • Och så vidare

Exempel på patientfall grundat på prioriteringsordningen

Utanför prioriteringsordningen: Åtgärd inför planerad operation. Samordnad vårdplanering inför utskrivning från slutenvård eller tillfällig placering. Åtgärder efter samordnad vårdplanering prioriteras enligt prioriteringsordningen.

1 Pat har VILS underlag.

A Trycksårsbehandling

3:A Patient i ordinärt boende med uppenbar urglidningsrisk ur lyftsele. Har daglig hjälp av personlig assistent.

B Patient som avgipsats, behöver hjälp med mobilisering

2:B Patient i ordinärt boende. Försämrad balans och har ramlat ett antal gånger senaste månaden. Har ingen hemtjänst.

3:B  Utskrivning från CLV. Patienten kan inte ta sig upp från toalettstolen utan uppenbar fallrisk. Har hjälp från hemtjänst dagligen. 

4:B Patient i särskilt boende med lunginflammation är mycket sängliggande har behov av andningsträning och PEP-mask/flaska

2:C Patient i ordinärt boende. Förflyttningar sker med stor svårigeht efter lunginflamation. Har tidigare kunnat flytta runt fötterna vid överflyttning mellan säng och rullstol. Varit självständig i detta moment men har nu hjälp av maka som guidar patienten muntligt och ger viss handräckning.

3:C Patient i ordinärt boende, har nedsatt lungfunkton mycket slem och svårt att hosta. Behov av andningsträning.

4:C Patient i särskilt boende, spastisk. Har tendens att glida ur rullstolen.

2:D Patient i ordinärt boende med tilltagande yrsel. Vill ha rollator för att kunna handla själv till sin matlagning. Har ingen hjälp från hemtjänst

2:D Utskrivning från CLV. Patienten kan pg av sin nytillkomna skada inte komma i och ur badkaret. Har hjälp från hemtjänst vid dusch en gång i veckan.

3:D Patient med stroke i ordinärt boende. Har daglig hjälp från hemtjänst. Vill ha träningstips för att kunna gå ut själv. 

4:D Patient  med demenssjukdom i särskilt boende. Personal önskar smidigare förflyttning till toa.

Version: 2016-10-07
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022